บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าราชการกับสหกรณ์

โดย ซี.12

วันนี้มาว่ากันถึงเรื่องราวของสหกรณ์ออมทรัพย์ในระบบราชการ ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจพอสมควร เพราะเป็นที่พึ่งยามยากของข้าราชการได้ดีทีเดียว

เป็นข้อมูลจาก นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล นายอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นข้าราชการที่มีความสนอกสนใจเรื่องของสหกรณ์เป็นพิเศษและได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนข้าราชการเลือกเข้าไปเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ของกรมการปกครองและกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลที่มีอาชีพอย่างเดียวกัน หรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมแก่สมาชิกเมื่อเกิดความจำเป็น หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย และต้องได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

อุดมการณ์ของสหกรณ์คือ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ในปี 2554 มีสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 1,380 สหกรณ์ แต่จากการรวบรวมข้อมูลได้ 1,288 สหกรณ์ มีสมาชิกรวม 2.6 ล้านคน ถือหุ้นรวมกัน 5 แสนล้านบาท รับเงินฝากจากสมาชิกรวมกัน 4.4 แสนล้านบาท เมื่อรวมกับทุนสำรองและเงินสะสมแล้ว จึงมีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 1.2 ล้านล้านบาท นับเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยทีเดียว

ตลอดปี 2544 มีรายได้จากการหมุนเวียนเงินให้สมาชิกกู้และทำธุรกรรมอื่นๆ รวม 6.9 หมื่นล้านบาท มีรายจ่าย 2.6 หมื่นล้านบาท กำไรสุทธิ 4.3 หมื่นล้านบาท จ่ายเป็นเงินปันผลตามมูลค่าหุ้นของสมาชิกแต่ละคนและจัดสรรเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกในด้านต่างๆ

จากข้อมูลทั้ง 1,288 สหกรณ์ ที่สำรวจ สามารถแยกแยะเป็น สหกรณ์ในระบบราชการ ได้แก่ ครู 108 แห่ง ตำรวจ 124 แห่ง ทหาร 172 แห่ง รัฐวิสาหกิจ 51 แห่ง โรงพยาบาล/สาธารณสุข 152 แห่ง มหาวิทยาลัย 31 แห่ง ส่วนราชการอื่นๆ/ท้องถิ่น 152 แห่ง

ที่เหลือเป็นสหกรณ์บริษัทเอกชนและสถานประกอบการอีก 498 แห่ง ซึ่งมักเป็นสหกรณ์ที่เพิ่งตื่นตัวก่อตั้งไม่เกิน 10 ปีที่ผ่านมา

ดังนั้น สหกรณ์ในระบบราชการ จึงมีมูลค่าคิดเป็น 90% ของมูลค่าทั้งหมดและข้าราชการเกือบ 100% ล้วนเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งสิ้น

ข้าราชการทุกคนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์จึงน่าจะร่วมกันผลักดันให้สหกรณ์เป็น “วาระแห่งชาติ” เพื่อขับเคลื่อนให้ระบบสหกรณ์เป็นพื้นฐานหลักทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

โดยใช้ระบบสหกรณ์เกื้อหนุนสวัสดิการของข้าราชการให้ครอบคลุมทุกด้าน  เพื่อที่จะได้ทุ่มเทปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน.


“ซี.12”