บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นอ.71-นอ.72

โดย ซี.12

หลังการประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 71 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปแล้ว

ปรากฏว่ามีผู้สละสิทธิ์จำนวนไม่น้อยทีเดียว

เป็นที่รับรู้กันในหมู่ข้าราชการฝ่ายปกครองอยู่แล้วว่าปริมาณการผลิตนักเรียนนายอำเภอเท่าที่ผ่านมามีจำนวนมากมายทีเดียว

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นนายอำเภอนั้นน่าจะมีมากเกินกว่าจำนวนอำเภอในประเทศไทยเสียด้วยซ้ำกระมัง

ดังนั้น คนที่จะได้เข้าโรงเรียนนายอำเภอในปีนี้หากมีเวลาราชการเหลืออยู่อีกไม่กี่ปีก็แทบจะไม่มีโอกาสได้เป็นนายอำเภอกับเขาเลย

ด้วยเหตุดังนั้นเมื่อเป็นดังนี้ จึงมีการสละสิทธิกันมากพอสมควรเพื่อปล่อยโอกาสให้ข้าราชการรุ่นน้องได้ก้าวหน้าเร็วขึ้นดีกว่า

เท่าที่สำรวจพบข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกแล้วแจ้งสละ

สิทธิเข้ารับการอบรมฯเช่น นายสุทธิพงศ์ แก่นสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองวิชาการและแผนงาน นายอำนวย กุลอำนวยชัย ปลัดอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวัฒนะ เวียงสมุทร ปลัดอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายสุจินต์ งามฉวีพันธ์ ปลัดอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ นายภานุพันธ์ ณ ถลาง ปลัดอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นต้น

ตอนนี้จึงมีการเรียกตัวเพิ่มเติมให้ครบจำนวนคือ 1.นายวิรัช สุปรียาพร นิติกร ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย 2.นายบัณฑิต หิรัญ เจ้าพนักงานปกครอง ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ 3.นายนิคม บุญยะวงศ์ ปลัดอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 4.นายประสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ ปลัดอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 5.นายสามารถ ปริวัตร ปลัดอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

นอกจากนั้นทางกรมการปกครองยังได้เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 72 ขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่ง จำนวน 90 ราย โดยแบ่งเป็นการสอบคัดเลือก 60 ราย และคัดเลือกจากกลุ่มผู้มีประสบการณ์อีก 30 ราย

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็น ข้าราชการระดับชำนาญการ สังกัดกรมการปกครอง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด จะเป็นอะไรบ้างเขารู้กันเองอยู่แล้ว

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ วันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555

ในสายการสอบคัดเลือกจำนวน 60 รายจากข้าราชการหลายพันคนในกรมนี้นั้นเป็นอะไรที่ต้องจับตากันเป็นพิเศษ

เพราะในยุคอดีตกาลที่ผ่านมาไม่นานเคยมีเรื่องอื้อฉาวด้วยฝีมือของแก๊งแต่งตั้ง จนเป็นบาดแผลในใจข้าราชการที่ได้รับผลกระทบมาแล้ว.


“ซี.12”