บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ายที่ดินจังหวัดสาขา

โดย ซี.12

กรมที่ดินมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในตำแหน่งที่ดินจังหวัดออกมาชุดใหญ่นานพอสมควรแล้ว แต่เพิ่งมีโอกาสได้นำเสนอ

เป็นการย้ายทดแทนคนที่ได้เลื่อนขึ้นเป็นอำนวยการระดับสูงในสำนักงานที่ดินจังหวัดขนาดใหญ่ โดยส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้จะเป็นที่ดินจังหวัดขนาดเล็กและที่ดินจังหวัดสาขา

มาว่ากันถึงพวกที่ได้ย้ายเข้ามาเป็นที่ดินจังหวัดสาขาในกรุงเทพมหานครกันก่อน มีอยู่ 8 รายประกอบด้วย

นายชัชวาล เชิดไชยศักดา ที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง เป็นที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน นายกฤษฎา เกียรติวราวุธ ที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง เป็นที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง นายพิชัย แพเกาะ ที่ดิน

จังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ เป็นที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ นายวิศิษฎ์ ถาวรวงษ์ ที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี เป็นที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว นายพิชิต อภิราชกมล ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรือ เป็นที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย นายสมชาย โพธิ์ปฐม ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เป็นที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม นายพจน์ ขาวผ่อง ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด เป็นที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี นายภูชิสส์ ปิดดำ ที่ดินจังหวัดภูเก็ต เป็นที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน

มีรายเดียวที่ย้ายออกนอกกรุงคือ นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ ที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก เป็นที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน

ที่ย้ายไปเป็นที่ดินจังหวัดขนาดเล็กประเภทอำนวยการระดับต้น ได้แก่

นายถนันท์ สมบัติยานุชิต ที่ดินจังหวัดพัทลุง เป็นที่ดินจังหวัดพังงา นายไพฑูรย์ เลิศไกร ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ดินจังหวัด สมุทรสาคร นายพรเทพ ไตรวุฒิชน ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี นายเชิดศักดิ์ อมรรัตนกุล ที่ดินจังหวัดอุทัยธานี เป็นที่ดินจังหวัดชัยนาท นายสันติ ญาโณทัย ที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพล เป็นที่ดินจังหวัดสระแก้ว

อีกชุดหนึ่งเป็นข้าราชการในกรมที่ออกไปเป็นที่ดินจังหวัดสาขา ได้แก่

นางพัชราภรณ์ อโนมะศิริ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบการจดทะเบียนฯ ส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนฯ สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน เป็นที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง นางสมบัติ จันทรลาวัณย์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช นายอนุวรรตน์ โหมด-พริ้ง นิติกร ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานให้คำปรึกษาและร่างกฎหมาย สำนักกฎหมาย เป็นที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง

สำหรับที่ดินจังหวัดสาขาแห่งอื่นที่ย้ายสับเปลี่ยนกันโปรดรอสักครู่.


“ซี.12”