บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายอำเภอ นปส.59

โดย ซี.12

การฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) มีมาตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปัจจุบัน ฝึกอบรมมาแล้ว 58 รุ่น

สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 59 มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมศึกษาอบรม รวมทั้งสิ้น 116 คน เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 66 คน และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 50 คน เป็นชายจำนวน 95 คน หญิง 21 คน มีระยะเวลาการฝึกอบรม 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-31 สิงหาคม 2555 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ที่เป็น ผู้อำนวยการกอง และ ผู้อำนวยการส่วน ในกรมการปกครอง มี นายธาตรี บุญมาก ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ นายพีระพล ตัณฑโอภาส ผอ.ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง นายอลงกต วรกี ผอ. ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 นายอำนาจ แย้มศิริ ผอ.ส่วนกิจการมวลชน นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย ผอ.ส่วนการข่าว

นายอำเภอ ในสังกัดกรมการปกครอง มี นายกรณ์ เจนศุภวงศ์ นอภ.ท่าลี่ เลย นายกฤษฎา แก้วสองเมือง นอภ.กาบเชิง สุรินทร์ นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว นอภ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ นายเฉลิมวุฒิ รักขติวงศ์ นอภ.เด่นชัย แพร่ นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม นอภ.สามเงา ตาก นายชำนิ ชื่นตา นอภ.ค้อวัง ยโสธร นายณรงค์ จีนอ่ำ นอภ.นาด้วง เลย นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ นอภ.คลองหอยโข่ง สงขลา นายทวี เสริมภักดีกุล นอภ.เอราวัณ เลย นายธนาวุฒิ ทองทวี นอภ.รัตนวาปี หนองคาย นายธวัชชัย รอดงาม นอภ.โนนศิลา ขอนแก่น นายธีรภัทร อดิเทพสถิต นอภ.หนองวัวซอ อุดรธานี

นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นอภ.เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นอภ.ภูหลวง เลย นายบรรพต ยาฟอง นอภ.ด่านซ้าย เลย นายบุญพาศ รักนุ้ย นอภ.ตะโหมด พัทลุง นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นอภ.น้ำโสม อุดรธานี นายพจน์ หรูวรนันท์ นอภ.พบพระ ตาก นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นอภ.แม่วาง เชียงใหม่ นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นอภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นอภ.นาหว้า นครพนม นายศรัณยู มีทองคำ นอภ.แม่ออน เชียงใหม่ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นอภ.วีระวงศ์ อุบลราชธานี นายสมคิด จันทมฤก นอภ.สระโบสถ์ ลพบุรี

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร นอภ.สุขสำราญ ระนอง นายสันธาน สร้อยสำโรง นอภ.ดอนตาล มุกดาหาร นายสุวิชว์ ชูช่วยสุวรรณ นอภ.เคียนซา สุราษฎร์ธานี นายสุวิทย์ ศรีสมบุญ นอภ.โนนสะอาด อุดรธานี นายเสรี หอมเกษร นอภ.แม่วงก์ นครสวรรค์ นายอภิชาติ ธนะมัย นอภ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ นายเอกพร จุ้ยสำราญ นอภ.วังม่วง สระบุรี นายเอกราช มณีกรรณ์ นอภ.หนองสูง มุกดาหาร

ยังมีอีก 3 นายอำเภอชายแดนภาคใต้เข้ามาในโควตาของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยนายไพโรจน์  จริตงาม  นอภ.ยี่งอ นราธิวาส นายสมศักดิ์ คณาคำ นอภ.จะแนะ นราธิวาส นายสาโรช กาญจนพงศ์ นอภ.สุคิริน นราธิวาส.


“ซี.12”