บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนไทยพลัดถิ่น

โดย ซี.12

คนเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเขตแดนเรียกว่า คนไทยพลัดถิ่น นั้นเป็นกลุ่มบุคคลที่น่าเห็นใจจริงๆ

ตอนนี้มีเรื่องที่น่ายินดีว่าคนไทยพลัดถิ่นกลุ่มหนึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการที่จะได้กลับเข้าสู่อ้อมอกแผ่นดินแม่ในไม่ช้านี้

เมื่อสอบถามข้อมูลจาก นายพิทยา วงศ์ไกรศรีทอง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ก็ได้หลักการของเรื่องราวมาว่า
พระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่ 5 ล่าสุดได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2555

สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้มุ่งแก้ไขปัญหาสัญชาติให้ คนไทย พลัดถิ่น ซึ่งเป็นคนเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเขตแดน

คนไทยพลัดถิ่น ตาม พ.ร.บ.นี้ เป็นกลุ่มคนที่มีเชื้อสายไทย ได้แก่ ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา และผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย

ทั้งนี้ ลักษณะของ คนไทยพลัดถิ่น ตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว คือ

1.เป็นคนเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น  เพราะเหตุเปลี่ยนแปลงดินแดนในอดีต 2.มิได้ถือสัญชาติอื่น 3.กลับเข้ามาอยู่ในไทยแล้วเป็นเวลาระยะหนึ่ง 4.มีวิถีชีวิตเป็นคนไทย 5.ได้รับการขึ้นทะเบียนราษฎรตามเงื่อนไขทางราชการ

ในการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติราษฎรผู้ที่มีเชื้อสายไทยดังกล่าว  สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้จำแนกประเภทบุคคลเป็นประเภทที่ 6 โดยกำหนดเลขในหลักที่ 6 และ 7 ของเลขประจำตัวประชาชนเป็นเลข 63, 64, 66 และ 67 เพื่อใช้ในการตรวจสอบกลุ่มบุคคลดังกล่าว

ข้อสำคัญ บุคคลเหล่านี้จะต้องยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆครบถ้วนแล้ว บุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิด และจะสามารถลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน

ขณะนี้มีผู้ที่อยู่ในข่ายจะได้รับการพิจารณาอยู่ประมาณ 20,000 คน

เพื่อป้องกันการทุจริตสวมตัวเข้ามาเป็นคนไทย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จึงเปิดให้ประชาชนคนไทยทุกคนช่วยกันสอดส่องมิให้มีการทุจริตหรือดำเนินการโดยมิชอบในทุกขั้นตอน โดยแจ้งเบาะแสให้กรมการปกครองทางตู้ ปณ. 44 เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ต้องยกย่องว่ากระบวนการดำเนินการทั้งหมดนี้ถูกต้องชอบ ธรรมทั้งหลักมนุษยธรรมและกฎหมาย.


“ซี.12”