บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม

โดย ซี.12

มีหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นเป็นการเฉพาะเจาะจงสำหรับศิษย์เก่าหรือผู้เคยเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยรวมทั้งอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

หลักสูตรนี้มีชื่อว่า ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม หรือ นมธ.1 เปิดเป็น รุ่นแรกในวันนี้มี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น ประธานอำนวยการหลักสูตร และ รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็น ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

โดยจัดการบรรยายที่สมาคมธรรมศาสตร์ฯในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 กันยายน 2555 พร้อมกับการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป็นการเรียนรู้เพิ่มพูนและฟื้นฟูความรู้ประสบการณ์และความสัมพันธ์ของเครือข่ายและการสืบทอดอุดมการณ์ “เพื่อสังคม” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักเรียนหรือนักศึกษาหลักสูตร นมธ.1 นี้ มีตั้งแต่ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เข้ามาในฐานะศิษย์เก่านิติศาสตร์ 01

ข้าราชการและอดีตข้าราชการระดับบิ๊ก เช่น นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐศาสตร์ 09 นายวีระวิทย์ วิวัฒนวานิช อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รัฐศาสตร์ 11 นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัด กระทรวงการคลัง นิติศาสตร์ 15 นายมานิตย์ สุธาพร อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม นิติศาสตร์ 15 นายทวี ประจวบลาภ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา นิติศาสตร์ 15 นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ 15 นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระ-ทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐศาสตร์ 16 นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร นิติศาสตร์ 18

คนดังรายอื่นก็มี รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ อดีตคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พาณิชย์/บัญชี  04 นายสันติภาพ  เตชะวณิช อดีตผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พาณิชย์/บัญชี 08 นาย สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา นิติศาสตร์ 16

นอกจากนั้นยังมี นายประภัสร์ จงสงวน นิติศาสตร์ 17 นายวิชัย พูลวรลักษณ์ เศรษฐศาสตร์ 23 นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ นิติศาสตร์ 29 หรือหนุ่มๆอย่าง นายอรรถวิชช์ สุวรรณ-ภักดี ส.ส.กรุงเทพฯ นิติศาสตร์ 38

พวกที่เรียนปริญญาโทมี นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางพรทิวา นาคาศัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ นักวิชาการด้านสื่อ

ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นั้นเข้ามาในฐานะอดีตอาจารย์ธรรมศาสตร์

เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของนักศึกษาหลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่น 1 ซึ่งมีด้วยกันทั้งสิ้น 113 คน.

 

“ซี.12”