บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ที่ดินจังหวัดระดับสูง

โดย ซี.12

หลังจากรอคอยกันมานานการเลื่อนข้าราชการกรมที่ดินขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประเภทผู้อำนวยการระดับสูง 41 แห่ง ก็ออกมาเรียบร้อยก่อนอธิบดีถูกย้ายนิดเดียว

โดยคำสั่งแรกเป็นการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งอำนวยการระดับสูง 3 ราย คือ 1.นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ 2.นายศุภวชัร ศักดา ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี เป็น ผู้ตรวจราชการกรม 3.นายวิโรจน์ เตชะจันตะ ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น  ที่ดินจังหวัดขอนแก่น

คำสั่งต่อมา ผู้อำนวยการระดับต้น ได้เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการระดับสูง ในตำแหน่งเดิมที่ครองอยู่ 20 ราย คือ 1.นายโกเมศ เจริญกาญจน์ ที่ดินจังหวัดลำพูน 2.นายเชาวลิต อาสนสุวรรณ์ ที่ดินจังหวัดอ่างทอง 3.นายนิมิต ปัทมาคม ที่ดินจังหวัดนครนายก 4.นายบำเหน็จ วิริยะสุนทร ที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ 5.นางบุษบา ศิริสมบัติ ที่ดินจังหวัดพิจิตร 6.นายประพันธ์ จันทโร ที่ดินจังหวัดชุมพร 7.นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ ที่ดินจังหวัดกระบี่ 8.นางภัทรภร จันทรเกษมพร ที่ดินจังหวัดตรัง 9.นายยุทธ แสงรุ่งเรือง ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 10.นายวิเชียร พงษ์พานิช ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 11.นายวิรัช ดวงแก้ว ที่ดินจังหวัดสตูล 12.นายวิษณุ ธันวรักษ์กิจ ที่ดินจังหวัดสุโขทัย 13.นายสมพร พรหมพันธุ์ ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ 14.นายสมยศ เล่าชู ที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ 15.นายสุธรรม หนูงาม ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16.นายสุรพล ชูจันทร์ ที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 17.ว่าที่ ร.ต.สุรพล ไพศาลศิลป์ ที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร 18.นายสุวัฒน์ เกิดผล ที่ดินจังหวัดจันทบุรี 19.นางสาวแสงจันทร์ วัฒนวานิชย์กุล ที่ดินจังหวัดมหาสารคาม 20.นายอดิศร เกียรติปิติ ที่ดินจังหวัดพะเยา

โยกย้ายจากตำแหน่งที่ดินจังหวัดหรือที่ดินจังหวัดสาขาที่เป็น  ผู้อำนวยการระดับต้น ขึ้นเป็น ผู้อำนวยการระดับสูง ที่ใหม่ 16 ราย ได้แก่ 1.นายฉลาด ทำนุพรพันธ์ ที่ดินจังหวัด กทม.สาขาประเวศ เป็นที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ 2.นายฉาดฉาน นิลกำแหง ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เป็นที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 3.นายชัชวาล โชคสวัสดิ์ ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 4.นายณรงค์ สืบตระกูล ที่ดินจังหวัด กทม.สาขาห้วยขวาง เป็นที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ 5.นายดนัย เจียมวิเศษสุข ที่ดินจังหวัด กทม.สาขาบางกะปิ เป็นที่ดินจังหวัดสุรินทร์ 6.นายธเนศ นิยม ที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง เป็นที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี 7.นายแนบ ขามทอง ที่ดินจังหวัดพังงา เป็นที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8.นายบุญควง พานิชศิลป์ ที่ดินจังหวัด กทม.สาขาลาดพร้าว เป็นที่ดินจังหวัดพัทลุง 9.นายบุญช่วย ผูกสี ที่ดินจังหวัดพระนคร– ศรีอยุธยา สาขาวังน้อย เป็นที่ดินจังหวัดตาก  10.นายปรีชา เปล่งผิว ที่ดินจังหวัด กทม.สาขาหนองแขม เป็นที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 11.นางสาวพิมพ์พรรณ พัฒนประสิทธิ์ ที่ดินจังหวัด กทม.สาขาบางขุนเทียน เป็นที่ดินจังหวัดเพชรบุรี 12.นายไพบูลย์ นิรุกติศาสตร์ ที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา เป็นที่ดินจังหวัดสกลนคร 13.นายมนตรี เพชรชะเอม ที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นที่ดินจังหวัดลพบุรี 14.นายมลศักดิ์ จงรักษ์ ที่ดินจังหวัดชัยนาท เป็นที่ดินจังหวัดยโสธร 15.นายสันต์ชัย แก้วหมาย ที่ดินจังหวัดสระแก้ว เป็นที่ดินจังหวัดภูเก็ต 16.นายอภิชาต ฉุนพ่วง ที่ดินจังหวัด กทม.สาขามีนบุรี เป็นที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

ที่ย้ายจากตำแหน่งอื่นไปเป็นที่ดินจังหวัดระดับสูงอีก  5 ราย คือ 1.นายธนู บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี 2.นายภิญโญ หิตโกเมท ผู้อำนวยการกองพัสดุ เป็นที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ 3.นายรุทธ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม เป็นที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี 4.นางสาววิไลรัตน์ ช่างประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ กองแผนงาน เป็นที่ดินจังหวัดอุทัยธานี 5.นายสุวิทย์ สมสุข เลขานุการกรม เป็นที่ดินจังหวัดสระบุรี

ทั้งหมดนี้ไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555.


“ซี.12”