บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

โดย ซี.12

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันที่มีอยู่คู่กับสังคมไทยและควบคู่กับการปกครองของไทยมาเป็นเวลายาวนาน

เพื่อเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้เสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2491 เป็นเวลา 61 ปีมาแล้ว

ทั้งนี้ วิธีการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยอำเภอและจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาคัดเลือก แล้วส่งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประกอบด้วย

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และผู้แทนสื่อมวลชนเข้าร่วมพิจารณากลั่นกรอง

เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า  ผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เป็นผู้มีเกียรติยศ มีคุณค่าเหมาะสมกับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง แล้วเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาประกาศผลการคัดเลือกเป็นขั้นสุดท้าย

นายนาวิน สินธุสอาด ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ แจ้งว่า  ในโอกาสที่ วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาถึงอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 10 สิงหาคม 2552 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีกิจกรรมต่างๆทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม และการศึกษาดูงานซึ่งดำเนินการไปแล้วเมื่อเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา

แต่วันสำคัญอยู่ที่วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 น. มีพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2552 ณ พระที่นั่งนงคราญสโมสร วังสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี

ในปี 2552 นี้ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้ารับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 276 คน ประกอบด้วย กำนันยอดเยี่ยม จำนวน 138 คน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 138 คน

แยกเป็น ผู้ได้รับรางวัลกำนัน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ครั้งที่ 3 ประเภทละ 1 คน ได้รับรางวัลแหนบทองคำ โล่เกียรติยศ และเครื่องแบบปกติขาว ผู้ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม ครั้งที่ 2 จำนวน 12 คน และผู้ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ครั้งที่ 2 จำนวน 7 คน ได้รับรางวัลแหนบทองคำ อาวุธปืนลูกซองยาว 5 นัด และเครื่องแบบปกติขาว

ผู้ได้รับรางวัลกำนัน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เป็นครั้งแรก จำนวน 255 คน ได้รับรางวัลแหนบทองคำ อาวุธปืนสั้น และเครื่องแบบปกติขาว

เกียรติยศเหล่านี้ทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านยังมีความหมายในสายตาสังคม.

"ซี.12"