บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าราชการดีเด่น

โดย ซี.12

วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน ผ่านมาเมื่อวานนี้  มีกิจกรรมดังเช่นทุกปี และที่สำคัญคือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี จากส่วนราชการต่างๆระดับกรมและจังหวัด

ปีนี้มีข้าราชการทั้งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการและลูกจ้างประจำ ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 603 ราย สามารถจำแนกเป็นรายกระทรวง และรายจังหวัดได้ครบถ้วน

แต่การนำเสนอถ้าจะว่ากันไปรวดเดียวจบคงต้องใช้เนื้อที่มากและกินเวลาหลายวันจนไม่ต้องเขียนเรื่องอื่นกัน  จึงขอว่าจะทยอยนำเสนอเป็นช่วงๆสลับกันไปในกระทรวงโน้นบ้าง กระทรวงนี้บ้าง ของจังหวัดอาจจะเป็นรายภาคบ้าง

มาเริ่มกันที่ สำนักนายกรัฐมนตรี มี ข้าราชการดีเด่น ในกรมต่างๆคือ 1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย นางบุศราพร มั่นคง 2. กรมประชาสัมพันธ์ นางเสาวณีย์ อาภามงคล นายจำรัส เช็นนิล 3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายชัยสิทธิ์ บุญกัน 4.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางรัตนา สามารถ 5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางณัฐธยาน์ กมุดรัตน์ นางอรพรรณ ไชยธงรัตน์ 6. สำนักงบประมาณ นายธนาภัทร์ เรืองศรี นางสาวสุรัชนา ตันหยง 7. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายปกาสิต  มากะจันทร์ 8. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายอรรถสิทธิ์ กันมล นายนพดล เปลินเสวี 9. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายบวร มีโต นายมานนท์ วงค์มงคุณ 10. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นางสาวอโนมา จัตตารีส์ 11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาววิมล-มาส ปะยงค์ทรัพย์ นางสาวจำรัส เพ็ชรหล้า  12. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ นางสาวชลดา โชติสุวรรณ นางอารมณ์ สุขขา

ของ กระทรวงการต่างประเทศ 1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายวิสุทธิ์ เลิศปีติวาณิชย์ นางขวัญจิต ผ่องอำไพ 2. กรมการกงสุล นายศรัณยู อัมพาตระการ 3. กรมพิธีการทูต นางจิตติมา เอี่ยมสุทธา 4. กรมยุโรป นายวัฒนะ คุ้นวงศ์ 5. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นางบุญพา เพ็ชรพราว 6. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย นายพรภพ อ่วมพิทยา 7. กรมสารนิเทศ นางสาวสุชาดา เมฆธารา 8. กรมองค์การระหว่างประเทศ นางศิริลักษณ์ นิยม 9. กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ นางภัทราวรรณ  เวชชศาสตร์ 10. กรมอาเซียน นางสาวบุศรา กาญจนาลัย 11.กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา นางพัชรา เพ็ญสว่าง 12. สำนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ นายเศรษฐพงษ์ ณ นคร

ส่วน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 1. สำนักงานปลัดกระทรวงฯ นายองอาจ พิมสาร นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ 2. กรมควบคุมมลพิษ นางสาวสุพัตรา โรจน์พานิชกุล นางสาวสมพร วงศ์พรม 3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายไพรัตน์ สุทธิพล นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม 4. กรมทรัพยากรธรณี นางสาวมยุรี ธรรมานุสาร นางสาวกมลลักษณ์ วงษ์โก 5. กรมทรัพยากรน้ำ นางสาวศรปวันพัสตร์ บุญเชิด นายสมพร บุญสมพร 6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายประโยชน์ ด่านก่อโพธิ์ นายเรืองวิทย์ เหล่าอรรคะ 7. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางวันวิไล พรหมคุณ 8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นางสาวหฤทัย ปภุสสโร 9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร นายเทวินทร์ มีทรัพย์ นายสมศักดิ์ บุตรฉุย 10. กรมป่าไม้ นายคงศักดิ์  มีแก้ว นายประโยชน์ ก้านจันทร์ นางสาวนิตยา  ยิ้มเฟือง

แค่ 3 กระทรวงก็หมดพื้นที่ ยังเหลืออีกสิบกว่ากระทรวงกับ 76 จังหวัดโปรดรอคิว.


“ซี.12”