อัยการจังหวัด (2) - thairath.co.th
บริการข่าวไทยรัฐ

อัยการจังหวัด (2)

โดย ซี.12

อัยการพิเศษประจำกรม ซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่อัยการจังหวัด ตำแหน่งสำคัญของข้าราชการอัยการ ยังมีอีกชุดหนึ่ง

อัยการจังหวัด ของภาคใต้ มี นายโสภณ ทิพย์บำรุง เป็นอัยการจังหวัดนราธิวาส นายอนุรักษ์ สวัสดิ์บุรี เป็นอัยการจังหวัดยะลา นายวิชัย พรดุษฎีกุล เป็นอัยการจังหวัดปัตตานี นายเอก โอฬารนุกูล เป็นอัยการจังหวัดสตูล ร้อยเอกวรศักดิ์ เรืองศรี เป็นอัยการจังหวัดสงขลา นายประยูร พัฒนอมร เป็นอัยการจังหวัดพัทลุง นายสุนทร แสงคุณะคุปต์ เป็นอัยการจังหวัดตรัง ร.ต.อ.ปรีเชาว์ พิพัฒนพานิช เป็นอัยการจังหวัดกระบี่ นายสุภัท ฤทธิชาญชัย เป็นอัยการจังหวัดพังงา นายพิชัย ศรีจำนอง เป็นอัยการจังหวัดภูเก็ต นางพรรณพิไล พาหุสัจจะลักษณ์ เป็นอัยการจังหวัดระนอง นายเพียรศักดิ์ สมบัติทอง เป็นอัยการจังหวัดชุมพร นายโกวิท ศรีไพโรจน์ เป็นอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ เป็นอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วน อัยการจังหวัด ทางภาคเหนือ มี นายสมมาตร โตโพธิ์ไทย เป็นอัยการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิวัฒน์ พิณเมืองงาม เป็นอัยการจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ อาษาแก้ว เป็นอัยการจังหวัดพะเยา นางวิจิตรา อิศโร เป็นอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายโชคชัย สินศุภรัตน์ เป็นอัยการจังหวัดลำพูน นางจิตติวรรณ เอมมณีรัตน์ เป็นอัยการจังหวัดลำปาง นายปราโมทย์ อ่อนละออ เป็นอัยการจังหวัดน่าน นายทวีศักดิ์ ตันรัตนกุล เป็นอัยการจังหวัดแพร่ นายชลัมพร เพ็ชร์รัตน์ เป็นอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิสุทธิ์ จรูญโสภณศักดิ์ เป็นอัยการ จังหวัดสุโขทัย นายสุรศักดิ์ บุญเพิ่ม เป็นอัยการจังหวัดพิษณุโลก นายประภาส สนั่นศิลป์ เป็นอัยการจังหวัดพิจิตร นายปรีชา สุดสงวน เป็นอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายบุษย์ สิทธิพันธ์ เป็นอัยการจังหวัดนครสวรรค์ นายสุรพล มูลศิริ เป็นอัยการจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญส่ง เนตรปฐมพรกิจ เป็นอัยการจังหวัดตาก

อัยการจังหวัด ภาคอีสาน คือ นายอรรรถสิทธิ์ กาญจนาชีวนะ เป็นอัยการจังหวัดนครราชสีมา นายอธึก คล้ายสังข์ เป็นอัยการจังหวัดชัยภูมิ นายคมกฤช ศรีตัน เป็นอัยการจังหวัดเลย นายทวี วรรณสุทธิ์ เป็นอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู นายมงคล จิรชัยสกุล เป็นอัยการจังหวัดขอนแก่น นายวัชรากร เปรมประเสริฐ เป็นอัยการจังหวัดอุดรธานี นายดิเรก อิ้งจะนิล เป็นอัยการจังหวัดหนองคาย นายอรุณ เคยสนิท เป็นอัยการจังหวัดสกลนคร นายกิจจา ศิริติกุล เป็นอัยการจังหวัดนครพนม นายประวุฒิ แพร่ชินวงศ์ เป็นอัยการจังหวัดมุกดาหาร นายนรินทร์ เนตรสุนีย์ เป็นอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์ เป็นอัยการจังหวัดอุบลราชธานี นายรุ่งโรจน์ เกียรติดำรง เป็นอัยการจังหวัดยโสธร นายคำนึง วงษ์ทวีทรัพย์ เป็นอัยการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิเศษ ศิริเดช เป็นอัยการจังหวัดสุรินทร์ นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค เป็นอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ นายสรวิชิต ทองบัวบาน เป็นอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิพากษา ชุมแวงวาปี เป็นอัยการจังหวัดมหาสารคาม นายทรงวุฒิ รัตนากร เป็นอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์

ยังมีอัยการจังหวัดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดระดับอำเภอด้วย.

"ซี. 12"

หมายเหตุ


09.00 น. วันนี้ 19 มิถุนายน 2552 นายชาตรี โชไชย ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นเจ้าภาพจัดเวทีพัฒนาวิชาการด้านนิติศาสตร์และกระบวนการยุติธรรม ที่โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส มี นายวิชัย อริยะนันทกะ เลขาธิการประธานศาลฎีกา ปาฐกถาเรื่องมาตรฐานการศึกษาทางนิติศาสตร์ และภาคบ่ายเป็นการเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม.


advertisement