บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เทศนา อาสาฬหะ

คำแปล วันอาสาฬหบูชา การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือน 8 ครับ

พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่เรียกว่าปฐมเทศนา พระอัญญาโกณฑัญญะ ฟังแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรม ขอบวช เป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก

พระพุทธเจ้าเกิดแล้ว พระธรรมเกิดแล้ว พระสงฆ์ก็เกิดแล้ว ผลสัมฤทธิ์สามประการ บรรจบในวันนี้ ทางพุทธศาสนาจึงถือว่า เป็นวันที่พระรัตนตรัยบริบูรณ์ เป็นครั้งแรก

นับจากวันนั้น พระสงฆ์องค์ต่อๆก็ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะกว้างไกลออกไป ธรรมะของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะออกจากพระโอษฐ์ หรือจากปากพระสงฆ์สาวก แสดงปาฏิหาริย์ ทำให้พระราชาหลายแว่นแคว้นเลื่อมใส

ในพุทธกาล หลายพระราชาเลื่อมใสมากถึงขั้นออกบวช

ครั้งหนึ่ง พระเจ้าเการพ พระราชาผู้ยิ่งใหญ่แคว้นหนึ่ง ตั้งปุจฉา ทำไมจึงออกบวช ศิษย์พระอรหันต์ชื่อรัฐปาล นำคำสอนของอาจารย์ วิสัชนาถวาย...ดังต่อไปนี้

ดูก่อนมหาราช เราเห็นแต่มนุษย์ผู้รวยทรัพย์ ได้ทรัพย์แล้วเมาทรัพย์ ไม่เผื่อแผ่ เพราะโลภจัดจึงได้ทำการสั่งสม ซ้ำยังปรารถนากามยิ่งขึ้นไป ราชาที่ชนะแว่นแคว้นครอบครองอาณาเขตจดฝั่งสมุทรข้างนี้แล้ว มิยักเบื่อ ยังปรารถนาจะแผ่ไปให้จดฝั่งสมุทรข้างโน้นอีก

พระราชาหรือราษฎรเป็นอันมากก็ดี ยังมีตัณหา จนกระทั่งตาย ตัณหาก็ยังพร่องอยู่ ความเบื่อกามในโลกนี้ มิได้มี

ประการหนึ่งศพที่ญาติทึ้งผมรำพันอยู่ว่า ญาติของข้าอย่าตายเลย ก็ยังถูกคลุมด้วยผ้า นำไปสู่เชิงตะกอนแล้วชวนกันเผา ถูกแทงด้วยไม้สำหรับเขี่ยศพ เวลาละสมบัติตายไป มีแต่ผ้าพันกาย ญาติมิตรสหาย ผู้จะช่วยต้านทานได้ มิได้มี

คนที่รับมรดก ก็ชักชวนกันขนทรัพย์ของศพไป

ส่วนสัตว์นั้นไปตามกรรมที่ทำไว้ ทรัพย์อันใดจะติดตามเจ้าของก็หาไม่ ลูกก็ดี เมียก็ดี ทรัพย์ก็ดี แว่นแคว้นก็ดี ย่อมเป็นอย่างเดียวกัน

คนเราจะอายุยืนเพราะทรัพย์ที่รอมริบไว้ก็มิใช่ ด้วยทรัพย์ที่เราพอใจกันนักก็มิใช่ ทั้งทรัพย์และเจ้าของทรัพย์นั้น ย่อมรวมเข้าหาความทรุดโทรมด้วยกัน

ดูก่อนมหาราช อาตมภาพมองเห็นโทษในกามคุณ เพราะกามที่งดงามมีรสอร่อยรมย์ใจ ได้รบกวนจิตโดยวิธีต่างๆกัน เหตุนั้น อาตมภาพจึงบวชเป็นบรรพชิตเสีย

ดูก่อนมหาราช ผลไม้จะหล่นต่อเมื่อสุกแล้วเป็นส่วนใหญ่ ส่วนมนุษย์หนุ่มก็ตาม แก่ก็ตาม ย่อมตายทั้งสิ้น

สัตว์ที่หลงทำบาปในภพน้อยใหญ่ ก็เพราะไม่มีปัญญาอันให้ถึงที่สุดนี้ เมื่อยังหลงทำบาป ทุกตัวสัตว์จักต้องเที่ยวไปเที่ยวมา เกิดในครรภ์ (เป็นมนุษย์) บ้าง เกิดในปรโลก (โลกอื่นนอกจากมนุษย์) บ้าง

สัตว์ที่มีบาป ละโลกนี้แล้ว ไปเดือดร้อนอยู่ในปรโลก เพราะกรรมของตน เหมือนโจรทำโจรกรรม เขาจับได้ ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตน ฉะนั้น

อาตมภาพเห็นเหตุนี้แล้วจึงได้บวชเป็นบรรพชิต ผลการบวช เป็นการกระทำที่ไม่ผิด มีแต่จะนำให้ผู้นั้นออกจากทุกข์โดยส่วนเดียว เป็นคุณอันประเสริฐ

เพราะฉะนั้น การที่มหาบพิตรได้กล่าวถามว่า บวชเพราะได้เห็นหรือได้ฟังอะไร ดังนี้ดังนั้น มหาบพิตรจงทรงจำอาตมภาพไว้ว่า เพราะได้ฟังเนื้อความดังกล่าวนี้แล

ธรรมะอันเป็นข้อวิสัชนาข้อนี้ท่านอาจารย์พุทธทาส รจนาไว้ในหนังสือตามรอยพระอรหันต์ ธรรมสภา จัดพิมพ์ในวาระ 100 ปีพุทธทาส พระพุทธศักราช 2449-2549

ถึงวันนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานมากว่า 2,555 ปีแล้ว แต่ธรรมะของพระองค์ก็ไม่เคยขาดตอน ยังมีพระสงฆ์ทำหน้าที่สื่อต่อไป ธรรมะได้พิสูจน์แล้วว่า ดับทุกข์ได้จริง

ปัญหามีเพียงว่า จะมีใคร...จูนคลื่นจิตรับ แล้วนำมาปฏิบัติได้จริง

หากคนสามัญละวางได้ ก็แค่เอาตัวคนเดียวให้รอด...แต่หากคนระดับผู้นำละวางได้ บ้านเมืองสงบเย็นลงทันตา นี่คือปาฏิหาริย์แห่งธรรม ที่รอวันให้เกิดขึ้นจริงในบ้านเมืองของเรา.

กิเลน ประลองเชิง