บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บวชชีฯเฉลิมพระเกียรติ นมัสศรัทธาพระธาตุบังพวน

เหล่าชีพราหมณ์ซึ่งบวชอุทิศเป็นมหากุศลฯ.

ผลบุญ...เป็นรูปและนามธรรมจากการ ประกอบกรรมดี อันมวลมนุษย์ผู้มีจิตกุศล มุ่งมั่นปฏิบัติ ซึ่งจะกระทำแต่เพียงผู้เดียว หรือเป็นหมู่คณะนั่นก็แล้วแต่

อย่างคาบเวลานี้มีการ ปฏิบัติกิจกุศล พระเถระผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมทั่วสังฆมงคลเมตตามาแสดงธรรมอบรม ตั้งแต่ 19 มกราคมจนถึง 8 มีนาคม แก่ชายผู้เข้าร่วมโครงการ อุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ 300 กว่าวัด...โดยบวช ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใดๆ


พระอาจารย์ทวี มหาวีโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน.

ซึ่งถือว่าเป็น ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่ให้มีโอกาสสั่งสมบุญ สืบทอดพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนแทนคุณบิดามารดา...นำพาสังคมและชาติให้ร่มเย็น

กับการ บวชเพื่อสร้างจิตเป็นกุศล ถ้ามิให้ปฏิบัติจนเคร่งตึงถึง 227 ข้อบัญญัติ วันนี้ (24 ม.ค.) ณ วัดพระธาตุบังพวน หมู่ 3 ตำบลบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย มีการ บวชชี-พราหมณ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนถึงวันที่ 28 มกราคม


พระธาตุบังพวนอันเป็นที่ศรัทธา.


พระธาตุบังพวน เป็นสถูปเจดีย์ ทรงเรือนปราสาทสี่เหลี่ยม ซึ่งมีชื่อในศิลาจารึก  ว่า...พระธาตุบางพวนวรเจดีย์ศรีสัตตมหาทาน

เป็นโบราณวัตถุเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัย อาณาจักรล้านช้าง สร้างเมื่อ พ.ศ. 19 ในสมัย พระเจ้าจันทรบุรี และสร้างเพิ่มเติม สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ.2101 รุ่นราวคราวเดียวกันกับ พระธาตุพนม

...ถือว่าเป็น พระธาตุที่สำคัญองค์หนึ่งของประเทศไทย..!!!

ภายในบริเวณปริมณฑลของพระธาตุบังพวน มีโบราณสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า "สัตตมหาสถาน" อันเป็นสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพระ พุทธเจ้า เมื่อครั้ง ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย


นายเนวิน ชิดชอบ ประธานจัดงาน.

สัตตมหาสถาน...ทั้งหมด ในโลกนี้มีอยู่ 4 แห่ง เท่านั้น คือ ที่ พุทธคยา ประเทศอินเดีย (ต้นกำเนิด) เมืองพุกาม ประเทศพม่า วัดเจดีย์ เจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ และ วัดพระ ธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย แห่งนี้

เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุบังพวน...ในอดีตในช่วงเทศกาล บุญข้าวจี่ (เป็นช่วงฤดูหนาว หลังจากเก็บเกี่ยว ข้าวขึ้นยุ้งฉางแล้ว จะมีเทศกาลนี้

ขึ้น ชาวบ้านจะนำข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วมาปั้นเป็นก้อนย่างไฟให้ผิวกรอบ เป็นอาหารพื้นบ้านชนิดหนึ่ง แล้วนำไปใส่บาตรและแจกจ่ายกันกินตามอัธยาศัย ประเพณีนี้อยู่ในฮีก 12 คลอง 14 ของชาวอีสานและลาว เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพื่อรับไออุ่นจากกองไฟ)

ซึ่ง...มักจะตรงหรือ ใกล้เคียงกับเทศกาลไหว้ พระธาตุพนม รูปธรรมที่เกิดขึ้นตอนนั้น ชาวลาวจะพายเรือข้ามแม่น้ำของ (โขง) มานอนค้างคืนกราบไหว้ ทำกิจกุศลร่วมกับพี่น้องชาวไทย...จน อิ่มบุญแล้วจึงจะคืนกลับสู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำของ

ด้วย อายุที่ยาวนาน...องค์พระธาตุบังพวนได้ ทรุดโทรมมาก ตามกาลเวลาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2513 จึงได้ พังทลายลงมา อันเป็นช่วงคาบเวลาที่ใกล้เคียง ก่อนพระธาตุพนมจะอยู่ในสภาพเดียวกันไม่กี่ปี

กรมศิลปากรจึงได้ดำเนินการบูรณะขึ้นใหม่ โดยก่อคอนกรีตเสริมฐานล่าง เป็นศิลาแลง ต่อมาเป็นฐานทักษิณ 3 ชั้น บัวคว่ำ 3 ชั้น ต่อด้วยปรางค์สี่เหลี่ยมบัวปากระฆัง บัวสายรัด 3 ชั้น รับดวงปลีบัวตูมแล้วตั้งฉัตร 4 ชั้น ฐานชั้นล่างเป็นจัตุรัสกว้างด้านละประมาณ 17.20 เมตร สูงจากฐานถึงยอด ประมาณ 34.25 เมตร


กิจต่างๆของชีพราหมณ์ที่อุทิศตน.

หลังแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2521 พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เสด็จเป็น องค์ประธานยกฉัตรสู่ยอดพระธาตุฯ

ทุกๆปี...ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 3 จะจัดเป็นงาน เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุบังzzผผพวน...ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 26 ถึง 30 มกราคม

พระอาจารย์ทวี มหาวีโร เจ้าอาวาสวัดพระ ธาตุบังพวน เล่าถึงเทศกาลนมัสการพระธาตุฯ ว่า... เทศกาลที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานนี้มีวัตถุ ประสงค์ในการน้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (หัวเหน่า) ของพระพุทธเจ้าให้อยู่สืบไป

และ...เป็นการ ส่งเสริม รักษาขนบธรรม เนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อเป็นการ ปลูกฝังจิตใจของประชาชนในท้องถิ่นให้มีเจตคติที่ดี มีความรัก ผูกพันหวงแหน ช่วยกันอนุรักษ์ทำนุบำรุงโบราณสถานโบราณวัตถุ

กับ...เสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น แม้แต่ประเทศเพื่อนบ้าน  ให้เกิดความรักกันด้วยความตระหนักถึงสันติสุข ภายใต้ ร่มบวรพระพุทธศาสนา


สวดมนต์เวียนเทียนนมัสการบูชาพระธาตุฯ.

กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมแห่ง 2 ฝั่งแม่น้ำของ ซึ่งยาวนาน จากศตวรรษสู่ศตวรรษ ตามแนวพระศาสนา ปีนี้เริ่มสุกดิบตั้งแต่วันนี้ บวชชี (พราหมณ์) ทำบุญอุ่นเครื่อง จนถึง 26 มกราฯ ถือว่าเริ่มต้นคือ เปิดงานในช่วงเย็น...

โดย...ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย คมสัน เอกชัย อ่านรายงานให้ ครูใหญ่เนวิน ชิดชอบ ลั่นฆ้อง นำกล่าวสวดคำไหว้พระธาตุเป็นอันเสร็จพิธีฯ ชาวบ้านจุดพลุไฟตะไล สมโภช... ม่วนซื่น สุขใจ คือ บุญ..!!!

ก้อง กังฟู