บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

For/ during/ arrive/reach

เมื่อวานผมรับใช้ถึงคำว่า between, among และ during ซึ่งทั้ง 3 คำ ให้ความหมายว่า ระหว่าง และผมรับใช้ค้างไว้ถึงคำว่า during ที่หมายถึง เช่น during the winter ระหว่างฤดูหนาว  during the day ระหว่างวัน

วันนี้ขอมาเพิ่มในคำว่า for ครับ during กับ for ต่างกันตรงที่ during แสดงว่าการกระทำเกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลานั้นๆ แต่ for เน้นบอกช่วงเวลา หรือความยาวนานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ผมบอกว่า Venus has lived in Bangkok for 2 years. วีนัสอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ มา 2 ปีแล้ว

เราใช้ for ในกรณีที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในอดีต ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ประโยคข้างบน ก็คือวีนัสอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ในอดีต ต่อเนื่องจนถึงตอนที่ผมกำลังพูด และมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

ส่วนความแตกต่างของคำว่า arrive at และ arrive in มีอย่างนี้ครับ arrive at แปลว่า มาถึง หรือ ไปถึง ยังสถานที่เล็ก เช่น arrive at Soi Onnuch 9 มาถึงซอยอ่อนนุช 9 ส่วน arrive in แปลว่า มาถึง หรือ ไปถึง สถานที่ใหญ่  เช่น arrive in Bangkok มาถึงกรุงเทพฯ เมื่อใช้คำว่า arrive ท่านจะต้องมี preposition ตามมาเสมอ

แต่ reach ที่แปลว่า ไปถึง เอื้อมถึง มีความหมายคล้ายกัน ไม่จำเป็นจะต้องมี preposition ตามมา เช่น reach the hospital แปลว่า ถึงโรงพยาบาล.


คุณนิติ นวรัตน์