บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศัพท์ประชาคมอาเซียน (2)

ในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 9 ระหว่าง 7-8 ตุลาคม 2546 ที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้นำอาเซียนได้ลงนามใน Declaration of ASEAN Concord II หรือ ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่ 2  บางท่านเรียก Bali Concord II เห็นชอบในการจัดตั้ง ASEAN Community ประชาคมอาเซียน ภายใน พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020 ซึ่ง ประชาคมอาเซียนที่ว่าจะประกอบไปด้วย 3 pillars หรือ 3 เสาหลัก ได้แก่

ASEAN Political–Security Community : APSC ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และ ASEAN Socio–Cultural Community : ASCC ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

การประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 12 ระหว่าง 9-15 มกราคม 2550 ที่เมืองเซบู  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่ประชุมลงมติให้ตั้งประชาคมอาเซียนเร็วขึ้น 5 ปี ให้เสร็จภายใน พ.ศ. 2558

ผู้อ่านท่านคงเคยอ่านข่าวการประชุมของบรรดาผู้นำอาเซียนระดับต่างๆ อ่านแล้วก็งงครับ เพราะบางครั้งเจอ ASEAN Summit บางครั้งเจอ AMM AEM หรือ AFMM ผมขอเรียนรับใช้ดังนี้ครับ โดยปกติ  summit ซัมมิท  หมายถึง  ยอดสูงสุดของภูเขา  เมื่อมาใช้กับการประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบ meeting หรือ conference ก็จะแปลว่า  การประชุมสุดยอด

ASEAN Summit ก็คือ ASEAN Heads of State/ Government Meeting การประชุมประมุข หรือหัวหน้ารัฐบาลของประเทศอาเซียน บางท่านเรียกว่า การประชุมสุดยอดอาเซียน หรือ ASEAN Summit อย่างที่ว่านี่แหละครับ.

คุณนิติ นวรัตน์