บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธรรมาภิบาลสหกรณ์

โดย ดอกสะแบง

ธรรมาภิบาล....เป็นหลักแห่ง คุณความดี ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในกรอบและ ขอบเขตแห่งคุณธรรม

ปัจจุบัน....หลายหน่วยงานมีการตื่นตัวในการ นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้กับองค์กร ซึ่งก็ประสบ
ความสำเร็จ ออกมา เป็นรูปธรรม อย่างเด่นชัด

กรมส่งเสริมสหกรณ์...มีความตระหนักต่อระบบจึงกำหนด ธรรมาภิบาลสหกรณ์ ขึ้น ด้วยวางแนวเพื่อเป็นดัชนีใน ทางปฏิบัติขององค์กรทั้งใน และ นอกภาคการเกษตร...ไว้หลักๆ ดังนี้

ยุติธรรม....ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สมาชิกเพรียกหา สหกรณ์จักต้องมีการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ อันเป็นที่ยอมรับทั้งฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ ที่สามารถนำไปถือปฏิบัติร่วมกันได้

คุณธรรม...ความถูกต้อง ความดีงาม ซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อ เมตตา ฯลฯ และมีวินัย อันเป็นปัจจัยสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างสันติสุข...ด้วยความเป็นธรรม

โปร่งใส....ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ในการปฏิบัติการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ และข้อมูลต่างๆของธุรกิจทุกขั้นตอน

การมีส่วนร่วม....กระจายและเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อย่างเช่นการวางแผนในกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเข้าสู่การพัฒนาธุรกิจ หรือการบริหารองค์กร

ความรับผิดชอบ...ต้องมีความสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม สาธารณะ สมาชิก ซึ่งอาจรวมไปถึงแนวทางของสวัสดิการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

และ...คุ้มค่า ซึ่งมิได้หมายถึงการแสวงหากำไรหรือประหยัดต้นทุนอย่างเดียว แต่มุ่งประเด็นไปถึง การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รวมไปถึงพลังงานและอื่นๆด้วย

ผม...จับประเด็น ธรรมาภิบาลสหกรณ์มา 6 หลักการ อันเป็นหัวข้อใหญ่ๆที่สามารถแตกย่อยลงไปได้อีก ตามความจำเป็นและเหมาะสมซึ่งหากสหกรณ์นำไปใช้ บางหัวข้อนั้นสามารถที่นำไปเชื่อมโยง และ เอื้อประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ และอาจสร้างเครือข่ายร่วมกัน

อย่างเช่น...ในประเด็น การรับผิดชอบต่อสังคม ว่าด้วย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก เพราะสมาชิกสหกรณ์ก็คือคนในชุมชนของท้องถิ่น...จึง ไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอยู่ในคนเดียวกัน

ธรรมาภิบาลสหกรณ์....ซึ่ง คุณฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ วางนโยบายในการผลักดันเข้าสู่การพัฒนา และ ยกระดับสหกรณ์ ต่างๆในบ้านเรา ถือว่าเดินมาถูกทางแล้ว....

แต่...สำคัญที่คนของรัฐฯ ที่จะไปเร่งสร้างระบบให้กับชาวบ้านรู้และ มีหลักธรรมาภิบาล หรือไม่...อย่าให้แม่ปูสอนลูกเดิน!!


ดอกสะแบง