บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

โดย ดอกสะแบง

ปรัชญา ของการจัดตั้ง กองทุนหมู่บ้าน และ ชุมชนเมือง สอดรับกับ นโยบายด้านสังคม และ คุณภาพชีวิตของรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีมากถึง 79,255 กองทุน สมาชิกกว่า 12 ล้านคน โดยทุนหมุนเวียนมากถึง 1.3 แสนล้านบาท

ซึ่ง...กิจกรรมนี้ ไม่เพียงจะ ใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิก สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจ สังคม เท่านั้น

....ยังจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและ พัฒนาความสามารถในการจัดระเบียบวินัย และ การบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม กระทั่งสามารถพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสมาชิก ซึ่งมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้อีกด้วย

ปัจจัยสำคัญในการมีส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง คือการ สร้างระบบการควบคุมภายใน : ภาคประชาชน ด้วยการสร้าง "ผู้สอบบัญชีฯ" เพื่อประเมินและแนะนำการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

คุณอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บอกว่า....และ เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นำไปสู่ ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ของคณะกรรมการกองทุนฯ ผู้สอบบัญชีจะต้องจัดส่งผลประกอบการและงบการเงินให้กับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และแสดงความเห็นภายใน 60 วัน เป็นภารกิจหลัก นับแต่วันสิ้นปีบัญชี (วันที่ 31 ธันวาคม) ของทุกปี

ดังนั้น ในปี 2553 นี้ กรมฯจึงร่วมกับ สทบ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรมพัฒนาชุมชน และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกระดับจัดทำโครงการ สร้างผู้สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งมีเป้าหมายสร้างผู้สอบบัญชีฯ 4,000 คน

โดยการ....จัดฝึกอบรมผู้ว่างงานที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นๆ ที่ผ่านการเรียนทางด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เข้มข้น 10 วัน

".......หลังจากฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นระยะเวลา 3 เดือน เดือนละ 3 กองทุน จึงจะสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและ แต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีฯ สทบ. จนครบ 4,000 คน...ซึ่งทั้งหมดต้องแยกย้ายไปทำหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้....."อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระบุอย่างนั้น

...สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างผู้สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน และ ชุมชนเมือง สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ระดับอำเภอ/เขต หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้จากเว็บไซต์ <http://www.villagefund.or.th/>www.villagefund.or.th...เวลาราชการ.

ดอกสะแบง