บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

443...สหกรณ์โรงเรียน

โดย ดอกสะแบง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...ทรงมี พระราชดำรัสแก่ คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน...ความตอนหนึ่งว่า

“...ที่เพิ่มเรื่องของการสหกรณ์สำหรับนักเรียน เป็นการฝึกหัดให้ใช้ระบบทำงานด้วยการร่วมมือ เพื่อที่จะได้ไม่เสียเปรียบผู้อื่น ได้ฝึกความละเอียด ความถี่ถ้วน การเขียนบันทึก การทำบัญชี เมื่อเติบโตขึ้นจะคุ้นเคยกับระบบ แล้วเป็นสมาชิกสหกรณ์ของหมู่บ้าน ของอำเภอ ของจังหวัดต่อไป...”

...กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองฯ ขยายผลสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขยายกิจการสหกรณ์ในโรงเรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จากพระราชดำรัสเมื่อ 27 เมษายน 2536 ถึง ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 443 โรงเรียนทั่วประเทศ

คุณสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกถึงวิธีการดำเนินงานกิจกรรม...ว่า

“...เริ่มต้นด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ มีการอบรมให้ความรู้กับคุณครูทุกปี ประการต่อมาคือให้การสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งรวมตัวเป็นสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ จะปลูกฝังให้เด็กรู้จักวิธีคิด วิธีการจัดการและการบริหารกิจการในสหกรณ์อย่างแท้จริง...

...ทั้งนี้ได้มีการกระตุ้นเพื่อให้เกิดความตระหนักด้วยการจัดแข่งขันหรือประกวดแก่นักเรียนที่ทำกิจกรรมสหกรณ์ อย่างเช่น การบันทึกรายงานการประชุม สหกรณ์ร้านค้า การบริหารจัดการในสหกรณ์ แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ โดยนำพานักเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่น รวมทั้งที่มีกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่นอย่างต่อเนื่องและคุณครู ไปทัศนศึกษาดูงานในจุดต่างๆของประเทศ...”

นอกจากที่...กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปร่วมดำเนินการหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ในการดำเนินการต่างๆ ทั้ง 4-5 ประการแล้วนั้น ยังได้ สนับสนุนให้บางโรงเรียนที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบจนกระทั่งเกิดเป็นกิจกรรมห้องสหกรณ์ขึ้นมาเฉพาะ โดยจะให้เงินอุดหนุน งบประมาณสนับสนุน เพื่อสร้างอาคารสหกรณ์ในโรงเรียนนั้นๆ และ บางโรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุนจากเขตการศึกษา หรือจากงบประมาณของโรงเรียนเอง ขยายห้องสหกรณ์ ขยายห้องเรียนสหกรณ์ให้กว้างขวางตามความเหมาะสม

และ...อาจมีการเพิ่มกิจการสหกรณ์ให้มากยิ่งขึ้น ก็ล้วนแต่เป็นแนวทางที่ดี และจากการวิเคราะห์ ผลงานเด่นชัดของสหกรณ์นักเรียนจะเป็นเรื่องของเงินออม อันมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจและการลงทุน ซึ่งเป็นรากฐานความมั่นคงของชีวิต!!

“...การดำเนินตามพระราชดำริขององค์สมเด็จพระเทพฯ ว่าด้วยการสหกรณ์นักเรียน เป็นการสร้างและปูพื้นฐานให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ เพื่อดึงให้เขาเหล่านั้นรวมตัวกันสร้างความรับผิดชอบต่อองค์กร ยอมรับบทบาทของแต่ละคนที่มีผลต่อองค์กร ยอมรับซึ่งมติของที่ประชุมและยอมรับซึ่งเสียงข้างมาก...” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรูปธรรมเป็นการทิ้งท้าย!!

ดอกสะแบง