บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สร้างเสถียรภาพราคายาง

โดย ดอกสะแบง

กรมส่งเสริมการเกษตร...เป็นพี่เอื้อยในการจัดตั้ง “โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง” เพื่อส่งเสริมให้ สมาชิกสถาบันเกษตรกร (ทั้งวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์) นำน้ำยางสดหรือยางแผ่นดิบมาขายให้กับสถาบันฯ

แล้วสถาบันฯ ก็นำมาแปรรูป เป็นยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง หรือน้ำยางข้น สต๊อกไว้รอจำหน่ายเมื่อราคายางเหมาะสม...ซึ่งก็เป็นหนึ่งในปัจจัยร่วมที่ รักษาเสถียรภาพราคายาง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา  คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรฯ มีการประชุมทบทวนแผนในการปฏิบัติการ ซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุง ในบางกรณี

คุณวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จึงสรุปถึงมติที่ประชุมว่า...คุณสมบัติสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นสถาบันเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล เป็นวิสาหกิจชุมชน สมาคมชาวสวนยางซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรให้การรับรอง และดำเนินธุรกิจซื้อขายยางหรือแปรรูปจากสมาชิก

ดังนั้น...วิสาหกิจชุมชนและสมาคมชาวสวนยางที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้การรับรองจึงจะสามารถขายยางในโครงการฯได้ สำหรับเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ ประสงค์จะขายยางในโครงการฯให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบกับสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ ก็สามารถขายยางในโครงการฯได้เช่นกัน

โดย...องค์การสวนยางจะรับซื้อยางราคาสูงกว่าราคาตลาด 3 ถึง 4 บาทต่อกิโลกรัม

วิสาหกิจชุมชนและสมาคมชาวสวนยางที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้วยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองตามแบบที่กำหนดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ จากนั้นนำหนังสือรับรองที่ได้จากสำนักงานเกษตรจังหวัด ประกอบหลักฐานการจัดตั้งสถาบันเกษตรกร  ยื่นสมัครที่เลขานุการคณะกรรมการโครงการระดับจังหวัด (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัด) ซึ่ง จะได้รับหลักฐานการอนุมัตินำไปยื่นต่อองค์การสวนยาง เพื่อประกอบการขายยางในโครงการฯต่อไป

ทั้งนี้...กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีแผนเร่งประชาสัมพันธ์โครงการฯเพิ่มเติม โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงผู้นำกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคมชาวสวนยาง ใน 63 จังหวัด 440 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรสมาชิกได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

หากสถาบันเกษตรกรสนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0-2940-6123 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน...ในเวลาราชการ.

ดอกสะแบง