บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย่าทำลาย...สินค้าเกษตรไทย

โดย ดอกสะแบง

เมื่อวันวาน...ผมได้รับจดหมายข่าว “ผลิใบ” ฉบับเมษายน อันเป็นเอกสารเน้นนำข้อมูล ความเคลื่อนไหว การวิจัยและพัฒนาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร แม้จะผ่านไปหลายเดือนแล้วข้อมูลยังคงล่า (แต่ไม่ช้า)...

เพราะในการเกษตร...ข้อมูลยังอัพเดตอยู่เสมอๆ อย่างของวันนี้อีกทศวรรษหน้าก็ยังนำมาใช้กันได้อยู่ อย่าง วิธีการผลิตพืชจากเมื่อ 20–30 ปีที่แล้ว วันนี้เกษตรกรก็ยังมะงุมมะงาหรานำมาใช้กันอยู่...!!

ข้อเขียนของ...คุณงามจิตร ดวงดี ในหัวข้อ “การส่งออกผักและผลไม้สดไปสหภาพยุโรปไม่ง่ายอย่างที่คิด” เห็นว่ามันก็เป็นแรงกระตุ้นเตือนในการปฏิบัติที่ดีสำหรับเกษตรกร โดยเฉพาะอีกเพียง 2 ปีเราก็จะก้าวย่างเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารจึงจำเป็นมากในการถือปฏิบัติ ไม่เฉพาะส่งออกเท่านั้น ยังมีผลต่อผู้บริโภคภายในประเทศด้วย...จึงคัดลอกมาเผยแพร่ ต่อ

...สหภาพยุโรปเข้มงวดกับการตรวจสอบสินค้าจากบ้านเราเป็นอย่างมาก เราจักต้องยึดถือข้อกำหนดของเขามาเป็นบรรทัดฐาน เพื่อสร้างศักยภาพที่จะได้ยืนหยัดอยู่ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

การส่งออกผักผลไม้สดนอกจากจะต้องคำนึงถึงมาตรการ SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures) หรือสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ซึ่งสหภาพยุโรปนำมาใช้ในการกำหนดคุณภาพเท่านั้น

ผู้ผลิตและผู้ส่งออกจักต้องคำนึงถึงการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานการส่งออก และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าอีกด้วย

โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การเพาะปลูก เก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์และขนส่ง จักต้องผ่านการรับรองมาตรฐานที่เรียกว่า Good Agricultural Practice : GAP หรือ Q-GAP โดยถือกำหนดจากแหล่งน้ำ พื้นที่ปลูก การใช้วัตถุอันตรายฯ การผลิตปลอดศัตรูพืช คุณภาพผลิตผล การเก็บเกี่ยว ปฏิบัติการหลังเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาหรือขนย้าย และการบันทึกข้อมูล...

หากปฏิบัติตามได้ครบถ้วนกระบวนความทะลุทะลวง ทั้ง 8 เงื่อนไข กรมวิชาการเกษตรก็จะออกใบรับรอง GAP ภายใต้สัญลักษณ์ Q ถือเป็นสำคัญในการส่งออก...ซึ่ง ต่างประเทศก็ยอมรับในการการันตีของหน่วยงานราชการไทย

แต่...มักจะมีปัญหาตามมาอีกคือการส่งออก จะเอาผักผลไม้จากฟาร์มหรือสวนที่ไม่ผ่าน GAP รวมๆ ส่งออกกับผักผลไม้ซึ่งได้ใบรับรอง GAP แบบมั่วๆกัน ไป...เป็นการตบตาลูกค้า

ถ้าด่านนำเข้ายุโรปสุ่มตรวจพบสารพิษตกค้างหรือศัตรูพืชหรือสิ่งต้องห้ามที่ทำให้สินค้าเหล่านั้นไม่ได้มาตรฐาน คุณค่าความเชื่อถือสินค้าจากเมืองไทยหมดไป...

...นั่นหมายถึง ศักดิ์ศรีของประเทศพังไปด้วย หากไทยยังรักไทย...อย่าคิดทำลายไทย...!!


ดอกสะแบง