บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เครือข่าย...ตลาดกลางยาง

โดย ดอกสะแบง

ตลาดกลางยางพารา...เป็นช่องทางหนึ่งในการรองรับผลผลิตของเกษตรกร ผ่าน ศูนย์กลางการซื้อขายยางพาราอย่างเป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ซึ่ง...ตั้งขึ้นแห่งแรก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2534 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากนั้น กรมวิชาการเกษตร ได้ขยายผลการจัดตั้งเพิ่มเติมอีก 5 แห่ง เพื่อให้ ครอบคลุมพื้นที่ปลูกยาง ทั้งแหล่งปลูกเดิมและแหล่งปลูกใหม่ ได้แก่

...ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี ตลาดกลางยางพารานครศรี-ธรรมราช ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ตลาดกลางยางพาราหนองคาย ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย และ ตลาดกลางยางพารายะลา ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา

คุณอนันต์ สุวรรณรัตน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร บอกว่า...การดำเนินการของตลาดกลางยางพาราทั้ง  6  แห่ง  ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยาง ร้านค้ายาง โรงงานแปรรูป และผู้ส่งออก

....กระบวนการบริหารจัดการของตลาดกลางนอกจากจะเป็นการเพิ่มทางเลือกของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรแล้ว ยังตัดช่วงพ่อค้าคนกลาง สร้างความเป็นธรรม....ตลอดจนเป็น แหล่งประกาศราคาที่สำคัญของประเทศ

ปีงบประมาณที่ผ่านมา (2552) มีการบริการซื้อขายยางผ่านตลาดกลางยางพารารวมทั้งสิ้น 63,820.21 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,403.45 ล้านบาท ทำให้เกษตรกรที่นำยางมาขายตลาดกลางมีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าขายในตลาดท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า 49.86 ล้านบาท

คุณสุจินต์ แม้นเหมือน  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า....ในพื้นที่ภาคใต้ อันเป็นแหล่งปลูกยางเดิม สถาบันวิจัยยาง ได้สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกร อาทิ สหกรณ์กองทุนสวนยาง สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จัดตั้งเครือข่ายตลาดกลางยางพาราระดับท้องถิ่น ขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันเกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง และมีบทบาทอำนาจต่อรอง ทำให้ได้ราคาใกล้เคียงหรือเทียมเท่ากับตลาดกลาง พร้อมทั้ง ช่วยให้เกษตรกรที่อยู่ห่างไกลมีโอกาสเข้าถึงตลาด และ  ได้รับความเป็นธรรม จากการขายยาง...

ปัจจุบัน...ระบบเครือข่ายของตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ มี 8 เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายในจังหวัดสงขลา 2 เครือข่าย จังหวัดตรัง 3 เครือข่าย ยะลา สตูล และพัทลุง จังหวัดละ 1 เครือข่าย ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี มี 3 เครือข่าย ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มี 3 เครือข่าย ในปีที่ผ่านมามีการซื้อขายผ่านเครือข่ายตลาดกลางยางพารารวม 9,254.64 ตัน มูลค่า 501.10 ล้านบาท

มูลค่าอันเป็นมูลรวม...เกษตรกรสามารถขายในราคาสูงกว่าตลาดท้องถิ่น เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.00 ถึง 2.00 บาท...ส่งผลให้ ชาวสวนยางที่ไกลปืนเที่ยงมีรายได้เพิ่ม และ คุณภาพชีวิตดีขึ้น!!

ดอกสะแบง