บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 13/09/55

โดย หมึกเขียว

การเริ่มลงมือทำคือครึ่งทางของความสำเร็จ

คนขยัน ที่ยังเล็งหางานโดนใจ หมึกเขียว อาสาสรรหาสารพัดตำแหน่งงานดีๆ มาฝากกันที่ งานคือเงิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆได้ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้ดี สมัครที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 อาคาร 3 ชั้น 6 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ถึง 20 ก.ย.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขยายเวลา รับ ลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างศิลป์แต่งหน้า (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. สำหรับ ปวช. ต้องมีประสบการณ์ด้านการแต่งหน้า และทำผม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ ปวส. ต้องมีประสบการณ์ด้านการแต่งหน้า และทำผมมาแล้วไม่น้อย กว่า 1 ปี, ลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่ง ผู้จัดการ (ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงแรม การ บริหารในกิจการเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ รีสอร์ต หรือบูติกโฮเต็ล ไม่น้อยกว่า 3 ปี กรณีมี วุฒิอื่นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี เคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยผู้จัดการด้านโรงแรม หรือด้านบริการการจัดที่พักและจัดเลี้ยง (เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์, รีสอร์ตหรือบูติกโฮเต็ล) ไม่น้อยกว่า 2 ปี, แม่บ้าน (ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม) 1 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านงานแม่บ้านในโรงแรม หรือ งานบริการลักษณะใกล้เคียง สามารถควบคุมบริหารบุคลากรได้ไม่น้อยกว่า 3 ปี สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0-2504-7133 ถึง 21 ก.ย.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก/ปริญญาโท (แผน ก.) สาขาวิชา การสอนภาษาไทย ภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาศาสตร์ จารึกภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อที่ หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี รับถึง 21 ก.ย.นี้

สถาบันโรคผิวหนัง รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปวุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร  และการตลาด มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft office, นักวิชาการสถิติ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ระดับเดียวกัน สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ ทาง สถิติ สถิติประยุกต์ มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผน และ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านสถิติ ใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft office ได้ และรับ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล, เจ้าพนักงานพัสดุ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทาง พาณิชยการ ทาง บัญชี บริหารธุรกิจ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ การตลาด มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft office ทุกตำแหน่งต้อง อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นเพศชายต้องพ้นจากการเกณฑ์ทหารแล้ว และต้องมีคุณลักษณะในการปฏิบัติงานโดยมีการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการบริการที่ดี สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม สมัครที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2354-8036 (-40) ต่อ 145 ถึง 21 ก.ย.นี้

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านโยธา) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ระดับเดียวกัน สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทาง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมอุตสาหการ ก่อสร้าง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง และ เทคโนโลยีสำรวจ, นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์) 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี และ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ระดับเดียวกัน สาขาวิชาทาง คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศศาสตร์ และ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์) 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี และ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทาง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และ วิศวกรรมโทรคมนาคม, นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม) 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง และ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ระดับเดียวกัน สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทาง วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมระบบการผลิต และ วิศวกรรมคุณภาพ, นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล) 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ และ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ระดับเดียวกัน สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทาง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ระดับเดียวกัน สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ทาง สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย และภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์, นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านเทค- โนโลยีอุตสาหกรรม) 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ระดับเดียวกัน ทาง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปอุตสาหกรรม ทุกตำแหน่ง ต้องขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.แล้ว สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2247-0305 ถึง 21 ก.ย.นี้

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รับ พนักงานประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำส่วนกลาง 8 อัตรา วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป อายุ 25–50 ปี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 3 ปีขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างดี สอบถามและสมัครที่ กลุ่มงานคลัง สำนักงาน กศน. ชั้น 2 งานยานพาหนะ โทร.0-2280-2927 รับถึง 21 ก.ย.นี้

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม-ศาสตร์ รับ อาจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และ ผู้สูงอายุ การพยาบาลอนามัยชุมชน และการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ วุฒิ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทาง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลอนามัยชุมชน และ การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.35 ปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก ต้องจบปริญญาตรีทางการพยาบาล หากมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนดต้องมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถพิเศษ หรือมี ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดง สอบถามและสมัครที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร.0-2986-9213 ต่อ 7316 (-8) หรือดูที่เว็บไซต์ www.nurse.tu.ac.th รับถึง 28 ก.ย.นี้

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  พนักงานอาคาร สถานที่ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 30 ปี เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป มีประสบการณ์ทางด้านช่าง การบำรุงรักษาต้นไม้ ตกแต่งดูแลสวน สุขภาพแข็งแรง ไม่สูบบุหรี่ ปฏิบัติงานล่วง เวลาได้ สมัครที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 3 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2561-3480, 0-2561-3484 ถึง 28 ก.ย.นี้

กรมทรัพยากรน้ำ รับ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 5 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. สามารถร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ แปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทําบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา จัดเตรียมข้อมูลสําหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและ ภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ และสามารถชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย สมัครที่กรมทรัพยากรน้ำ 180/3 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ถึง 28 ก.ย.นี้

 

หมึกเขียว