บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 23/07/55

โดย หมึกเขียว

การยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหา คือหนทางนำไปสู่ทางตันในชีวิต

สนใจตำแหน่ง งานน่าสนใจ แวะเวียนมาดูได้ที่ งานคือเงิน

สถาบันคดีไทยศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง สมัครที่สถาบันไทยคดีศึกษา ตึกอเนกประสงค์ 1 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-3201 (-5) ต่อ 17 ถึง 24 ก.ค.นี้

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย รับ พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) อายุไม่เกิน 45 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว, เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) อายุไม่เกิน 45 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ทั้ง 2 ตำแหน่งรับสมัครถึง 25 ก.ค.นี้, เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1–4 ฝ่ายผลิตน้ำยาแอนดิซีรัมและผลิตภัณฑ์เซลล์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์–คณิต อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว รับสมัครถึง 26 ก.ค.นี้ สมัครที่อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภา กาชาดไทย 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-4054, 0-2256-4058

สถาบันโรคผิวหนัง รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และ เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ ทาง บัญชี บริหารธุรกิจ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ การตลาด อายุไม่เกิน 30 ปี มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft office, พนักงานสถานที่ และ พนักงานเปล วุฒิ ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว, นายช่างโยธา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา วิชาโยธา สำรวจ หรือ ก่อสร้าง อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (หากมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรมด้านการออกแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ทุกตำแหน่งต้องมีคุณลักษณะในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการบริการที่ดี สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม สมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2354-8036 (-40) ต่อ 145 ถึง 27 ก.ค.นี้

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ Chemical Safety Helpdesk 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขา พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจอย่างดีในเรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี และนโยบายหรือมาตรการต่างๆ เพื่อการจัดการสารเคมีและการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย มีความรู้ด้านการจัดการคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงการใช้ Application ต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างและการจัดการ Weblog มีประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยสารเคมีเป็นเวลา 2 ปี (หรือมากกว่า และ/หรือมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และพิมพ์ดีดเป็นภาษาอังกฤษอย่างดี สนใจติดต่อที่สำนักวิชาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 สอบถามที่จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ โทร 0-2574-0622 (-23) ต่อ 3119, 3124 รับถึง 31 ก.ค.นี้

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน สังคมวิทยา หรือ มานุษยวิทยา ต้องสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษา และต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด สนใจติดต่อที่สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หรือดูรายละเอียดที่ http://www.soc.cmu.ac.th สอบถามโทร.0-5394-3546 รับถึง 31 ก.ค.นี้ ooคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาเทคนิคการแพทย์ เคมี ชีววิทยา เคมี–ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ สนใจติดต่อที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โทร.0-7333-1303, 0-7331-3928 (-50) ต่อ 1925 ถึง 31 ก.ค.นี้

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับ อาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก หรือ กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาปริญญาเอก และใกล้จบการศึกษาในสาขาประวัติศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ (โดยแนบหนังสือรับรองด้วย) จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนใจติดต่อที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สอบถาม โทร.0-2561-3480, 0-2561-3484 ถึง 31 ก.ค.นี้

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับ หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ (เลขานุการภาควิชา) สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา, นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ฝ่ายพัสดุ งานบริหารพัสดุ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การบัญชี พาณิชยศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆอย่างดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆอย่างดี สมัครที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 27 อาคาร 3 ชั้น 6 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ถึง 31 ก.ค.นี้

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้าน โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ต้องสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 6 หน่วยกิต, เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสารสนเทศ) P7 สังกัดศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทาง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ ต้องสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 6 หน่วยกิต สมัครที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะอักษรศาสตร์ อาคารมหาวชิราวุธ สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริหาร โทร.0-2218-4869 (-70) รับถึง 31 ก.ค.นี้

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ 1 อัตรา วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (ต้องแนบหนังสือสำคัญแบบ สด.8 หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก สด.43 หรือใบ กองเกินทหาร หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหาร) มีประสบการณ์ทางด้านช่าง การบำรุงรักษาต้นไม้ ตกแต่งดูแลสวน สุขภาพแข็งแรง ไม่สูบบุหรี่ สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ สมัครที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สอบถามที่สำนักงานเลขานุการ โทร.0-2561-3480, 0-2561-3484 ถึง 31 ก.ค.นี้

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก รับ นักจิตวิทยา 3 อัตรา เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาคลินิก (หากมีความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก การทำจิตบำบัด หรือการสัมภาษณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ), นักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สังคมสงเคราะห์ (หากมีความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก การทำจิตบำบัด หรือการสัมภาษณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ), นักกิจกรรมพัฒนาเด็ก 4 อัตรา เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ สุขศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยาแนะแนว (หากมีความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กและประสบการณ์ในการดูแลเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ), เจ้าหน้าที่โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจเรื่องปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและมีความรู้เกี่ยวกับกลไกในระบบชุมชนหรือเครือข่ายชุมชน ทุกตำแหน่งต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ สมัครที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เลขที่ 979 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร.0-2412-1196, 0-2412-0739, 0-2864-1421 ถึง 31 ก.ค.นี้

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทาง สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การโฆษณา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานให้โรงเรียนได้เต็มเวลา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.75 ขึ้นไป หรือ ปริญญาโท 3.25 ขึ้นไป สนใจติดต่อที่งานบุคคลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ห้อง 3204 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ที่ 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.0-2849-7103 (-7104) รับถึง 7 ส.ค.นี้


หมึกเขียว