บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 18/06/55

โดย หมึกเขียว

ความขลาดกลัวต่ออุปสรรคและปัญหาคือศัตรูของความสำเร็จ

หมึกเขียว ขอเป็น กำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค สามารถฟันฝ่าและผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่น

ส่วนคนยังเล็งหา ตำแหน่งงานโดนใจ แวะเวียนมาได้ที่ งานคือเงิน

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทาง พาณิชยการ มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้ดี สมัครที่หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบริหารและธุรการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเทพทวาราวดี ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 19 มิ.ย.นี้

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ ผู้ประสานงาน งานบริการวิชาการ (ปฏิบัติงานในลักษณะจ้างเหมาบริการ) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Program Office (Word, Excel และ Power Point) และ Internet มีความกระตือรือร้น มีไหวพริบ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างดี ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ สมัครที่งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200 โทร.0-2613-3820 (-5), 0-2623-5072 รับถึง 20 มิ.ย.นี้

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา การเงิน การบัญชี ต้องสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 6 หน่วยกิต มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ มีบุคลิกแสดงความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานที่ดี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 2 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2218-8114 ถึง 20 มิ.ย.นี้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กรมหาชน) รับ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง มีความรู้ความสามารถ และมีผลงานสำคัญที่แสดงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านเทคโนโลยี และธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อกิจการขององค์กร มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานติดต่อกับองค์กรต่างๆในระดับประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร มีความรู้ความสามารถและผลงานสำคัญที่แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์ สามารถคิดและมองภาพรวมได้กว้างไกล มีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถด้านการบริหารองค์กร การปกครองและการบริหารธุรกิจ กล้าตัดสินใจ และมีความสามารถในการพัฒนางานชีววิทยาศาสตร์ สามารถนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารองค์กร และรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรัฐบาลไปปฏิบัติในองค์กรให้เกิดผลสำเร็จ มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ สามารถทำงานให้องค์กรได้เต็มเวลา สนใจติดต่อที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กรมหาชน) เลขที่ 69 ชั้น 21 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2644-5499 ต่อ 119, 08-1912-2495, 08-1913-4853 รับถึง 25 มิ.ย.นี้

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 1 อัตรา วุฒิ ขั้นต่ำปริญญาโท สาขา สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ทางด้านงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร หรือที่เกี่ยวข้อง และ มีประสบการณ์ในงานบริหารไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานและผู้อื่น (หากมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียนเป็นอย่างดีจะพิจารณาพิเศษ), หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริหารการทดสอบระดับอุดมศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ขั้นต่ำปริญญาโท สาขา วิชาการหลักสูตรอุดมศึกษา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านการอุดมศึกษา มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทดสอบ ตามกระบวนการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ และงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในงานบริหารไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีความสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับดี มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ มีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงานและผู้อื่น, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ 1 อัตรา วุฒิ ขั้นต่ำปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1–3 ปี ทางด้านการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ หรือการบริหารจัดการฐานข้อมูล มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างดี ปฏิบัติงานเป็นทีมได้ มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ มีบุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย และมีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงานและผู้อื่น (หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ), นักวิชาการ วัดและประเมินผล สังกัดกลุ่มงานพัฒนาและบริหารการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 อัตรา วุฒิ ขั้นต่ำปริญญาโท สาขา วิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี ทางด้านการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา (หากมีประสบการณ์ในการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถในหลักสูตรและเนื้อหาวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ในการสอน การวัดประเมินผลได้ในระดับดี มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และโปรแกรมการวัดประเมินผลในระดับดี (หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียนเป็นอย่างดี หรือมีผลงานทางวิชาการทางด้านการวัดและประเมินผลจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงานและผู้อื่น,นักวิชาการวัดและประเมินผล สังกัดกลุ่มงานพัฒนาและบริหารการทดสอบระดับอุดมศึกษา 3 อัตรา วุฒิ ขั้นต่ำปริญญาโท สาขาวิชา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี ทางด้านการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา (หากมีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางสถิติต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และโปรแกรมการวัดประเมินผลได้ในระดับดี, นักวิชาการวัดและประเมินผล สังกัดกลุ่มงานพัฒนาและบริหารการทดสอบด้านอาชีวศึกษา และด้านการศึกษานอกระบบ 2 อัตรา วุฒิ ขั้นต่ำปริญญาโท สาขา วิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี ทางด้านการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา (หากมีประสบการณ์ทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและด้านการศึกษานอกระบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางสถิติต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และโปรแกรมการวัดประเมินผลในระดับดี (หากมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียนเป็นอย่างดี หรือมีผลงานทางวิชาการด้านการวัดและประเมินผลจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานและผู้อื่น, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานพัฒนาและบริหารการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 อัตรา วุฒิ ขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1–2 ปี ทางด้าน การบริหารการจัดการ และประสานงาน สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในระดับดี มีบุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย และมีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงานและผู้อื่น ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.niets.or.th หรือขอรับใบสมัครที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สถาบันทดสอบฯ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จดหมายที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 รับถึง 27 มิ.ย.นี้.


หมึกเขียว