บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 21/02/55

โดย หมึกเขียว

การไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ปัญหา หรือแม้แต่ความล้มเหลวในชีวิตคือวิถีของคนกล้า

เสาะหาตำแหน่งงานโดนใจ แวะเวียนมาได้ที่ งานคือเงิน

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.6 สมัครที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2248-8980 ถึง 23 ก.พ.นี้ 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน P 7 จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารและธุรการ วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม ต้องสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 6 หน่วยกิต หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สนใจติดต่อที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะอักษรศาสตร์ อาคารมหาวชิราวุธ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2218-4869 (-70) ถึง 24 ก.พ.นี้

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ รับ พนักงานโรงแรม 1 อัตรา ภาควิชาบริหารธุรกิจ วุฒิ ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีบุคลิกดี รู้จักปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความอดทน อดกลั้น และรู้จักกาลเทศะ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างดี และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้ มีความคิด และเข้าใจเรื่องงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความอบอุ่นและมีไมตรีจิตแก่ผู้มาติดต่อ สมัครที่ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ห้อง 11-304 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร.0-2649-5000 ต่อ 5589 ต่อ 104 ถึง 24 ก.พ.นี้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา สายงานสนับสนุน  (งานแผนและประเมินผล) วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท จาก ก.พ. สนใจติดต่อที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0-2507-7577 (-79), 0-2507-75 83 (-85) หรือดูที่เว็บไซต์ dtn.go.th รับถึง 24 ก.พ.นี้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผล 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. สาขา พณิชยการ มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างดี บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่งานบัญชี 1 อัตรา, เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขา พณิชยการ มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างดี บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขา พณิชยการ มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการห้องสมุด สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างดี บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทุกตำแหน่งหากเป็นเพศชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สมัครที่งานบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 182 ถนนพาณิชยการธนบุรี บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2412 -3411, 0-2412-6285 ต่อ 103 ถึง 24 ก.พ.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาจิตเวชศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ มีทักษะการฟัง การสัมภาษณ์ การสังเกต การจัดการกับปัญหา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความรู้ความเข้าใจหลักการทางจิตวิทยา มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รอบคอบ มีความมั่นคงทางอารมณ์ สนใจติดต่อที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร.0-3739-5085 (-7) ต่อ 60224,60225 ถึง 24 ก.พ.นี้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สำนักงานคณบดี วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ด้าน เคมี หรือ สิ่งแวดล้อม สาขา เคมี เคมีเทคนิค เคมีอุตสาหกรรม เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ ชีวเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์หรือสามารถใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์  เช่น  Gas Chromatography (GC), Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC–MS), Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ได้  สนใจติดต่อที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี อาคาร 1 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2640-9836 ถึง 24 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รับ อาจารย์ 1 อัตรา สาขาวิชาเคมี วุฒิ ปริญญาเอก ทาง เคมีวิเคราะห์ หรือ เคมีโดยเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟฟี หรือ seperation science สนใจสอบถาม และสมัครโดย ดาวน์โหลดใบสมัครที่  http://www. sut.ac.th/dp ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางอีเมล์ E-mail:recruit1@sut.ac. th ในรูปแบบ pdf สอบถามเพิ่มเติมที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร.0-4422-4064 รับถึง 29 ก.พ.นี้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับ อาจารย์ 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า (ด้านไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบควบคุม), ปริญญาเอก สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล, ปริญญาเอก สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ และ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทุกตำแหน่งต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และจบการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี ตามที่หลักสูตรกำหนด ทั้งไม่ติด F ในรายวิชาใดๆทั้งสิ้น สนใจติดต่อที่สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 119 หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 สอบถามเพิ่มเติมที่ อัญชลี โทร.0-3835 -4580 ต่อ 2810 หรือดูจากเว็บไซต์ www.src.ku.ac.th รับถึง 29 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สมัครที่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 16 ชั้น 4 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2649 - 5187 ถึง 29 ก.พ.นี้

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก รับ นักจิตวิทยา 2 อัตรา เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาคลินิก (หากมีความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก การทำจิตบำบัด หรือการสัมภาษณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ), นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สังคมสงเคราะห์ (หากมีความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก การทำจิตบำบัด หรือการสัมภาษณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ), นักกิจกรรมพัฒนาเด็ก 2 อัตรา (ปฏิบัติงานในบ้านพักเด็ก) เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ สุขศึกษา (หากมีความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กและประสบการณ์ในการดูแลเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ), เจ้าหน้าที่โครงการโรง เรียนคุ้มครองเด็ก 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและมีความรู้เกี่ยวกับกลไกในระบบการศึกษา หรือ ระบบโรงเรียน ทุกตำแหน่งต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ สมัครที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 979 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร.0-2412-1196, 0-2412-0739, 0-2864-1421 ถึง 29 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1 อัตรา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้าน การจัดการ การเงิน  และ/หรือ บัญชี มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point) อย่างดี, นักวิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ต่างๆ สมัครที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2282-9009 (-15) ต่อ 6061-6066 ถึง 29 ก.พ.นี้

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด ไทย รับ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา การบัญชี หรือ การเงิน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 ฝ่ายพิธีการ 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา การบัญชี หรือ  การเงิน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายการเงิน 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา บัญชี หรือ การเงิน, คนงานตึกผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล 8 อัตรา วุฒิ ป.6–ม.3, เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ฝ่ายสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา การเลขานุการ หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ชั่วคราว) ศูนย์โรคหัวใจ 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร หรือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์, นักกายอุปกรณ์ 3 ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา กายอุปกรณ์, ผู้ช่วยพยาบาล 1 ฝ่ายการพยาบาล 9 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, ผู้ช่วยนักโภชนาการ 2 ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด 3 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คหกรรมศาสตร์ ทางด้าน อาหารและโภชนาการ, พนักงานรักษาความปลอดภัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม หลายอัตรา วุฒิ ม.3–ม.6, พยาบาล 3 ฝ่ายการพยาบาล 2 อัตรา วุฒิ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะ, พยาบาล 3 ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ 1 อัตรา วุฒิ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะ, เภสัชกร 3 กลุ่มงานเภสัชกรรม 4 อัตรา วุฒิ เภสัชศาสตรบัณฑิต ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะ สอบถามและสมัครที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โทร.0-2256-4350, 0-2256-4408 รับถึง 30 มี.ค.นี้.

หมึกเขียว