บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 10/12/54

โดย หมึกเขียว

คนสู้ชีวิตมองอุปสรรคและปัญญาเป็นความท้าทายเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างภาค ภูมิใจ

คนสู้ชีวิต ที่ยังเล็งหาตำแหน่งงานโดนใจ หมึกเขียว ขออาสาทำหน้าที่สรรหาสารพัดตำแหน่งงานดีๆ มาฝากกันที่ งานคือเงิน เช่นเคย

มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าทางด้าน การบัญชี จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือในประเทศที่สำนัก งาน ก.พ. รับรอง หรือ ปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านการบัญชี ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ), อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้ง 2 ตำแหน่งต้องไม่เป็นผู้พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) สนใจติดต่อที่สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ ห้อง 11-304 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ สอบถามตำแหน่งแรก โทร.0­-2649-5000 ต่อ 5589 ต่อ 104 ตำแหน่งที่ 2 โทร.0-2649-5000 ต่อ 5500 รับถึง 13 ธ.ค.นี้ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีและการสื่อสาร การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ การบริหารจัดการทั่วไป สามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ กราฟฟิกสื่อโฆษณา ถ่ายภาพ ใช้โปรแกรม Power Point, Excel, Dream Weaver, Joomla และโหลด ภาพกิจกรรมของคณะฯ ขึ้นเว็บไซต์ได้ สมัครที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี อาคาร 1 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2640-9836 รับถึง 13 ธ.ค.นี้ 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทาง พาณิชยการ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และเครือข่าย Internet และพิมพ์ดีดได้ดี สมัครที่หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร ชั้น 3 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 15 ธ.ค.นี้

สำนักส่งเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง บัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ม.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้,ผู้ประสานงาน งานบริหารวิชาการ ประเภทจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program office (Word, Excel, และ Power Point) และ Internet ได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สมัครที่งานบุคคลสำนักงานเลขานุการ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-3820 (-5), 0-2623-5071 หรือดูจาก www.icess.tu.ac.th รับถึง 15 ธ.ค.นี้

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายการพยาบาล รับ คนงานตึกผู้ป่วย จำนวนหลายอัตรา วุฒิ ป.6-ม.3, เจ้าหน้าที่พยาบาล 1 จำนวนหลายอัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6), ผู้ช่วยพยาบาล 1 จำนวนหลายอัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาล 3 จำนวนหลายอัตรา วุฒิ พยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบโรคศิลปะ, ฝ่ายอายุรศาสตร์ รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา, หน่วยพิธีการ รับ นักการภารโรง 1 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6, ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ รับ ผู้ช่วยพยาบาล 1 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, โครงการพัฒนาบริการตรวจสุขภาพ รับ พนักงานขับรถ (ชั่วคราว) 1 อัตรา วุฒิ ม.3–ม.6 สมัครที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โทร.0-2256-4350, 0-2256-4408 ถึง 16 ธ.ค.นี้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างดี สมัครที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2282—9009 (-15) ต่อ 6061-6066 ถึง 16 ธ.ค.นี้

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับ เจ้าหน้าที่ธุรการและบริหารจัดการอาสาสมัคร 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทาง สังคมศาสตร์ ทุกสาขา, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทาง บัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ที่มีการศึกษาวิชาบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต, เจ้าหน้าที่ประสานงานและจัดทำรายงานโครงการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทาง สังคมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกตำแหน่งหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 3 โทร.0-2251-7853 (-6) ต่อ 2306 ถึง 16 ธ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม.) ทางด้าน อาหารและโภชนาการ, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ มีพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการสอนสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี, คณะบริหารธุรกิจ รับ อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษทั้งในและต่างประเทศ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษอย่างดี มีคุณธรรม จริยธรรมและรักในวิชาชีพครู (หากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและมีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ), อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง การเงินทุกสาขา ทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษอย่างดี มีคุณธรรม จริยธรรมและรักในวิชาชีพครู, คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี หรือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า) ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีพื้นฐานปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์), คณะศิลปศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขา การโรงแรม ภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ มีพื้นฐานปริญญาตรีภาษาอังกฤษ สามารถสอนภาษาอังกฤษด้านการโรงแรมได้, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมเขตร้อน เทคโนโลยีอาคาร การบริหารการก่อสร้าง และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำเร็จปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก มีประสบการณ์การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และใบประกอบวิชาชีพ, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท ทางด้าน เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ นฤมิตศิลป์ การออกแบบ คอมพิวเตอร์อาร์ต และ การออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 2 ปี สนใจติดต่อที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2282-9009 (-15) ต่อ 6061-6066 รับถึง 16 ธ.ค.นี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานผู้อำนวยการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ความสัมพันธ์ต่างประเทศ การทูต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ปริญญาตรี ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์งานต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดี และ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบภายใน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขา การบัญชี การเงิน หรือบริหารธุรกิจ (ต้องมีพื้นฐานปริญญาตรีทางบัญชี) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้ ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดอย่างดี, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขา การบัญชี การเงิน หรือบริหารธุรกิจ (ต้องมีพื้นฐานปริญญาตรีทางบัญชี) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้ ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดอย่างดี, เจ้าหน้าที่บุคคล ฝ่ายบุคลากร 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้ ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดอย่างดี, เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน ไฟฟ้า ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้ ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดอย่างดี (หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค โดยมีหนังสือรับรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ), เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป 2 อัตรา, เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป โครงการเครือข่ายฯ 1 อัตรา, เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สาขาวิทยาศาสตร์รากฐาน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ทาง บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การจัดการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้อย่างดี ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการปฏิบัติงานได้ (หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ) และรับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา/โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้ ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดอย่างดี (หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบกราฟฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ และ/หรือตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยเครื่องตัดต่อ Avid และ/หรือ DPS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ทุกตำแหน่งต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยคือ ระดับปริญญาโท คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.25 และปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่ เว็บไซต์ สสวท. www.ipst.ac.th ส่งใบสมัครและสำเนาหลักฐานประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ ถึงฝ่ายบุคลากร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 สอบถามโทร. 0-2392-4021 ต่อ 1221 รับถึง 20 ม.ค. นี้.


หมึกเขียว