บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 11/11/54

โดย หมึกเขียว

เวลาทุกนาทีมีค่าเกินกว่าจะปล่อยให้ผ่านไปด้วยการจมอยู่กับปัญหาอุปสรรคและความล้มเหลวในวันวาน

หมึกเขียว ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่ต้องเผชิญและผจญกับ มหาอุทกภัยน้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์ ขอให้ ความเป็นจริงที่โหดร้ายครั้งนี้ผ่านพ้นไปโดยเร็ว และหวังว่า วิกฤติที่เกิดขึ้นจะสามารถแปรเป็นโอกาสให้คนไทยตาสว่าง เลิก และ หยุดทำร้าย ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึง การสร้างสารพัดสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำไหลลงสู่ทะเล เพื่อรุ่นลูกหลานจะได้ไม่ต้องเจอกับภัยน้ำท่วมสาหัสสากรรจ์เช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้

ส่วนคนที่ยังต้องการเลือกสรร งานดีๆ สามารถแวะเวียนมาได้ที่ งานคือเงิน ยังมีมานำเสนอกันเช่นเคย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ ลูกจ้างเหมาจ่าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำกลุ่มงานบริหารการเงินและงบประมาณ วุฒิ ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft Word ต้องศึกษาวิชาทางการบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต สมัครที่หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร ชั้น 3 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 11 พ.ย.นี้

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ม.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้, ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน งานบริการวิชาการ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขามีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Office (Word, Excel และ Power Point) และ Internet สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ สมัครที่งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200 โทร.0-2613-3820 (-5) หรือ 0-2623-5071 ถึง 14 พ.ย.นี้

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขา พืชสวน (เน้นทางด้านผลไม้) มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ สนใจติดต่อที่ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2561-4891, 0-2579-0308 หรือดูจาก http:// www.agr.ku.ac.th รับถึง 15 พ.ย.นี้

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับ นักทรัพยากรบุคคล 3 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานบุคคล จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet ใช้งานโปรแกรม Access และสร้างระบบฐานข้อมูลได้ (หากมีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้ดี, งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ สำนักงานคณบดี รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Excel, Power Point รวมถึง Internet และ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆได้ มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆได้ดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างดี, งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ รับ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 2 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet ใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้ดี สนใจติดต่อที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร 3 ชั้น 6 หรือดูจากเว็บไซต์ www. ra.mahidol.ac.th รับถึง 18 พ.ย.นี้

สํานักงานศาลยุติธรรม รับ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 40 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาจิตวิทยา ทาง จิตวิทยาคลินิก หรือจิตวิทยา (ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาได้ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 21 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 โดยเข้าไปที่ http:// www.ocsc.go.th/) ต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานจิตวิทยา การวินิจฉัยทางจิตวิทยา การบำบัดทางจิตวิทยา และความสามารถในการสํารวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล การวางแผน และการติดตามประ เมินผล การร่วมงานทีมจิตเวช รวมถึงความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และกฎ ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สมัครที่สํานักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.ojoc.coj.go.th/exam รับถึง 20 พ.ย.นี้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สังกัดภาควิชาภาษาไทย รับ อาจารย์ 1 อัตรา สาขาวิชาภาษามลายู วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้านภาษา มลายู วรรณคดีมลายู ภาษาศาสตร์ มลายูศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา การสื่อสารระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสอน ภาษามลายู, อาจารย์ 1 อัตรา สาขาวิชาภาษาเวียดนาม วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้านภาษา เวียดนาม วรรณคดีเวียดนาม ภาษาศาสตร์ เวียดนามศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา การสื่อสารระหว่างประเทศ และ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาเวียดนาม สนใจติดต่อที่ห้อง 209 ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ อาคารมนุษย-ศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-5566 (-8) รับถึง 22 พ.ย.นี้

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หน่วยจ่ายกลาง ฝ่ายการพยาบาล รับ พนักงานซักรีด 2 อัตรา วุฒิ ม. 3-ม.6 อายุ 19-35 ปี, ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชบำบัด รับ พนักงานครัว 1 อัตรา วุฒิ ม. 3–ม.6 อายุ 19-30 ปี, ฝ่ายเภสัชกรรม รับ ผู้ช่วยเภสัชกร 1 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) อายุ 19-30 ปี, ฝ่ายการพยาบาล รับ นักการภารโรง 1 อัตรา วุฒิ ม.3–ม.6 อายุ 19–35 ปี, ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนีย-บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อายุ 19–30 ปี, ฝ่ายผู้ป่วยนอก รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ  2  จำนวน  2  อัตรา วุฒิ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ขึ้นไป สาขาวิชา การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด อายุ 19-30 ปี ทุกตำแหน่งหากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน สมัครที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โทร.0-2256-4350, 0-2256-4408 รับถึง 25 พ.ย.นี้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รับ นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา สังกัดศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ วุฒิ ปริญญาตรี ทาง การบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือทางอื่นที่กฎหมายกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจ และ อุทิศตนในการทำงาน มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Software โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Microsoft Word, Excel, Access และ Internet (หากมีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและการบัญชี เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน สอบถามและสมัครที่ห้อง 209 ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-5566 (-8) ถึง 25 พ.ย.นี้ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สามารถซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆได้ มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เช่น Word, Excel, PowerPoint (หากมีประสบการณ์ในการทำงานและความสามารถในการเขียนเว็บไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่งานบุคลากร ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) สอบถามโทร.0-2282-9009 (-15) ต่อ 6803 หรือดูที่เว็บไซต์ www.mct.rmutp.ac.th รับถึง 28 พ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รับ พนักงานสายวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ด้าน สรีรวิทยาของพืช (Crop Physiology) พืชศาสตร์ (Corp Science) หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียง ต้องจบปริญญาตรีทางการเกษตรด้านพืช มีประสบการณ์งานวิจัย และการสอนด้านสรีรวิทยาของพืช หรือวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างดี สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www. sut.ac.th/dp และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานรูปแบบ pdf ทาง E-mail : recruit1@sut.ac.th สอบถามเพิ่มเติมที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร.0-4422-4064 โทรสาร 0-4422-4060 รับถึง 7 ธ.ค.นี้.

หมึกเขียว