thairath.co.th
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลูกค้าประเภทนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา สามารถติดต่อลงโฆษณาได้โดยตรงที่แผนกโฆษณาทางเว็บไซต์ ฝ่ายขายโฆษณา เพื่อลงทะเบียนลูกค้า และทำสัญญาโฆษณา พร้อมแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้

นิติบุคคล

 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 สำเนา ภ.พ.01 / ภ.พ.20 / ภ.พ.09
 รายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้ประสานงาน

บุคคลธรรมดา

 สำเนาบัตรประชาชน
 สำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ : กรณีให้บุคคลอื่นมาติดต่อลงโฆษณา ลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

 หนังสือมอบอำนาจ
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

เมื่อการลงทะเบียนได้รับอนุมัติตามขั้นตอนแล้ว ลูกค้าจึงจะสามารถดำเนินการสั่งจองโฆษณาได้ต่อไป

ลูกค้าจะได้รับส่วนลดในอัตราส่วนลดที่เว็บไซต์ไทยรัฐประกาศใช้ในแต่ละคราว (ดูอัตราค่าโฆษณาบนเว็บไซต์ไทยรัฐประกอบ)

ลูกค้าใหม่ทุกรายสามารถเลือกการชำระเงินได้ดังนี้

•  ชำระเป็นเงินสดล่วงหน้า 20 วัน ก่อนวันลงโฆษณา
•  ได้รับเครดิตการชำระเงิน 15 วัน หลังวันสิ้นเดือนที่ทำการโฆษณาโดยวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารเป็นจำนวน 3 เท่า ของวงเงินโฆษณาที่ใช้ในแต่ละเดือน

หมายเหตุ : ทางเว็บไซต์ไทยรัฐ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาการให้ส่วนลดกับทางลูกค้าทุกราย โดยทั้งนี้จะอยู่ในดุลยพินิจของทางเว็บไซต์ไทยรัฐ และสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนส่วนลดสำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ที่ทางเว็บไซต์ไทยรัฐกำหนดไว้

การลงโฆษณาบนเว็บไซต์ไทยรัฐ จะแบ่งการชำระเงินเป็น 2 ส่วน คือ

•  ค่าโฆษณา ออกในนาม บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด
•  ค่านายหน้าตัวแทน ออกในนามบริษัทในเครือ
หมายเหตุการหักภาษี ณ ที่จ่าย 2% หักเป็นค่าโฆษณา (ในนาม บริษัท วัชรพล จำกัด)
การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% หักเป็นค่านายหน้าตัวแทน (ในนามบริษัทในเครือ)
กรุณาใส่เล่มที่... เลขที่... และประทับตราบริษัทในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

ลูกค้าต้องจองโฆษณาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น โดยส่งแบบจองโฆษณาบนเว็บไซต์ไทยรัฐ ที่แผนกโฆษณาทางเว็บไซต์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันลงโฆษณา โดยกรอกรายละเอียดในแบบการจองโฆษณาบนเว็บไซต์ไทยรัฐให้ครบถ้วน ดังนี้

 1. เลขที่สัญญาโฆษณา
 2. ชื่อบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อลงโฆษณา
 4. ชื่อสินค้า / บริการ
 5. URL สำหรับ Link เพื่อโฆษณา
 6. วัน / เดื่อน / ปี ที่ลงโฆษณา
 7. หน้า, ตำแหน่ง และขนาดที่ลงโฆษณา
 8. ลงลายมือชื่อผู้สั่งลงโฆษณา

ฝ่ายขายโฆษณา เว็บไซต์ไทยรัฐ จะตอบรับการจองโฆษณาเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้สั่งจองโฆษณาเท่านั้น

ผู้สั่งจองโฆษณาสามารถเปลี่ยนแปลงแบบโฆษณาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง ตามเงื่อนไขดังนี้

•  ตำแหน่ง Panorama Banner สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ จำนวน 5 ครั้ง / เดือน
•  ตำแหน่ง Rectangle Banner (เฉพาะหน้าหมวดหลักพิเศษ) สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ จำนวน 3 ครั้ง / เดือน

โดยผู้สั่งจองโฆษณาต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า 4 วันทำการ ก่อนวันลงโฆษณา หากแจ้งช้ากว่ากำหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงครั้งละ 500 บาท

หมายเหตุเว็บไซต์ไทยรัฐ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงโฆษณาใดๆให้แก่ผู้สั่งจองโฆษณา ถ้าปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นขัดต่อนโยบายของเว็บไซต์ไทยรัฐ

ผู้สั่งจองโฆษณาสามารถยกเลิกการจองโฆษณาได้ ตามเงื่อนไขดังนี้

•  การยกเลิกก่อนการลงโฆษณา จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการยกเลิก
•  การยกเลิกระหว่างการลงโฆษณา คิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนวันที่ลงโฆษณา

โดยผู้สั่งจองโฆษณาต้องแจ้งการยกเลิกล่วงหน้า 4 วันทำการ ก่อนวันลงโฆษณา หากแจ้งช้ากว่ากำหนดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยกเลิก 10% ของค่าโฆษณาทั้งหมด

หมายเหตุ : เว็บไซต์ไทยรัฐ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติการยกเลิกโฆษณานั้นๆ ให้แก่ผู้สั่งจองโฆษณา ถ้าการยกเลิกนั้นทำให้เว็บไซต์ไทยรัฐ ต้องเสียผลประโยชน์ที่จะพึงได้

เว็บไซต์ไทยรัฐ จะส่งรายงานการแสดงผลโฆษณาบนเว็บไซต์ให้กับลูกค้า หลังจากลงโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์แล้ว ภายใน 7 วัน โดยลูกค้าจะได้รับ Username และ Password เพื่อทำการ Login ดูรายงานการแสดงผลโฆษณาบนเว็บไซต์ได้แบบรายวัน (Daily Report)

 1. ต้องเป็นโฆษณาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การโฆษณาที่ต้องขออนุญาตจากทางราชการ (อย. / สคบ. /ใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ) จะต้องสำเนาใบขออนุญาตให้แก่ฝ่ายขายโฆษณาล่วงหน้า

 2. ต้องเป็นโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  • โฆษณาพรรคการเมือง
  • โฆษณาหาเสียง ตอบโต้ โจมตีบุคคลอื่น พรรคการเมืองอื่น ไม่ว่าจะโดยตรง หรือแอบแฝงอันส่อเจตนา ว่าเป็นเรื่องการเมือง
  • โฆษณาชี้แจง อธิบาย หลักการ แนวความคิด ที่กำลังเป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมือง

 3. ต้องไม่เป็นการโฆษณากล่าวหา แก้ข้อหา แก้ข่าว
  • ความเสียหายของบุคคล หรือองค์กร อันเนื่องจากการตกเป็นข่าว
  • โฆษณาระบุความผิดของบุคคล หรือองค์กร ไม่ว่าจะมาจากปัญหาส่วนตัว หรือธุรกิจ

 4. ต้องไม่เป็นการโฆษณาพระเครื่อง ของเก่า
  • โฆษณาขายพระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง ของขลัง ที่อ้างว่าได้จากกรุ หรือพระสร้างใหม่ของบุคคล หรือกลุ่มคนที่ไม่มีสถาบันน่าเชื่อถือรองรับ
  • โฆษณาอิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ เหนือธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ หรือบุคคล (ในกรณีที่เป็นโฆษณาพระเครื่อง จะพิจารณาดูสถาบัน กลุ่มบุคคล และกระบวนการ หากเห็นว่าสอดคล้องกับธรรมเนียมประเพณี ไม่มีข้อความส่อเค้าการหลอกลวงต้มตุ๋น อาจพิจารณาลงโฆษณาได้)

 5. ต้องไม่เป็นโฆษณาที่ส่อเค้าว่า อาจจะขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม
  • โฆษณาค้าประเวณีที่แอบแฝงไปกับธุรกิจบริการ
  • โฆษณาหมอดู ทรงเจ้า
  • โฆษณาขายใบ้หวย
  • โฆษณาธุรกิจ ที่ส่อเค้าว่าจะเป็นการล่อลวงต้มตุ๋น

 6. ต้องเป็นโฆษณาที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม

 7. ต้องเป็นโฆษณาที่ไม่ขัดต่อนโยบายของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เช่น ข้อความเสียดสี / ล้อเลียน / หมิ่นประมาท / ล่อลวง / ข้อความเท็จ ฯลฯ

กรณีที่ชิ้นงานโฆษณาของผู้สั่งจองโฆษณาขัดต่อข้อกำหนด และนโยบายของการโฆษณา และผู้สั่งจองโฆษณาไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการลงพิมพ์โฆษณาชิ้นนั้น ๆ โดยผู้สั่งจองโฆษณายังคงต้องรับผิดชอบ ชำระค่าโฆษณาเต็มจำนวน

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบข้อความโฆษณา / ประเภทโฆษณา / วิธีการโฆษณา ว่าจะสามารถลงพิมพ์โฆษณา ได้หรือไม่ โปรดติดต่อกับแผนกประสานงานกลาง ฝ่ายขายโฆษณา โทร 0-2272-1030 ต่อ 1573 (ก่อนการจองโฆษณา)

เว็บไซต์ไทยรัฐ จะส่งรายงานการแสดงผลโฆษณาบนเว็บไซต์ให้กับลูกค้า หลังจากลงโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์แล้ว ภายใน 7 วัน โดยลูกค้าจะได้รับ Username และ Password เพื่อทำการ Login ดูรายงานการแสดงผลโฆษณาบนเว็บไซต์ได้แบบรายวัน (Daily Report)

•  การต่อสัญญาโฆษณาบนเว็บไซต์ไทยรัฐ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง File โฆษณา จะต้องแจ้งความประสงค์ ล่วงหน้า 1 วันทำการ ก่อนวันหมดสัญญา
•  การต่อสัญญาโฆษณาบนเว็บไซต์ไทยรัฐ โดยมีการเปลี่ยนแปลง File โฆษณา จะต้องแจ้งความประสงค์ ล่วงหน้า 4 วันทำการ ก่อนวันหมดสัญญา