thairath.co.th
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

 1. กำหนดวันส่งแบบงานโฆษณา จะต้องส่งภายในกำหนดเวลา ดังนี้

  • โฆษณาดิสเพลย์ โฆษณาฟิคส์ โฆษณาเอ็กซ์ตรา และโฆษณาย่อย ส่งแบบโฆษณาล่วงหน้า 4 วันทำการก่อนวันลงโฆษณา ภายในเวลา 14.00 น.
  • โฆษณาหน้าภาพยนตร์ ส่งแบบโฆษณาล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันลงโฆษณา ภายในเวลา 11.00 น.

  การส่งแบบงานโฆษณาเกินกำหนดเวลา จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งแบบล่าช้า 5,000 บาท ต่องานโฆษณา 1 ชิ้น โดยเจ้าหน้าที่ห้องรับแบบจะให้ผู้ส่งแบบงานโฆษณาลงนามในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ และจะส่งใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายในการส่งแบบล่าช้านี้พร้อมกับการเรียกเก็บเงินค่าโฆษณา


 2. เพื่อให้การประกอบแบบโฆษณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐขอสงวนสิทธิ์ในการรับแบบ Artwork โฆษณา เป็น "PDF File" เท่านั้น (ไม่รับเป็นฟิล์ม) โดยส่ง Artwork พร้อมกับ Proof เท่าขนาดงานจริง และลูกค้าจะต้องทำการระบุรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์มการส่ง File งานโฆษณาให้ครบถ้วนพร้อมกับแบบโฆษณาให้กับห้องรับแบบทุกครั้ง
 3. การกำหนด Format ของ PDF File มีดังนี้

  • PDF Version 1.3 หรือ 1.4 เท่านั้น
  • PDF File ควรจะแปลงจาก Acrobat Distiller หรือ Adobre Illustrator CS,Adobe InDesign CS ขึ้นไป
  • ใน Files Format Options ให้กำหนดค่าของ Postscript เป็น Language Level 3, Binary, Inclusion All Fonts
  • จัดทำ Map All Spot Color to Process
  • Resolution (ความละเอียดของรูปภาพ) กำหนดค่าไม่น้อยกว่า 200 DPI (Dot Per Inch)ตามขนาดจริงที่ลงโฆษณา
  • Line Weight (ขนาดความหนาของเส้น) กำหนดค่าไม่น้อยกว่า 0.088 mm หรือ 0.25 PT

  หมายเหตุ File งานที่ส่งจะต้องมี File งานที่ใช้เพียง File เดียวเท่านั้น
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไม่รับแก้ไขแบบโฆษณาในทุกกรณี
  กรณีที่ลูกค้าต้องการใช้แบบงานโฆษณาเดิมที่เคยส่งไว้ที่ห้องรับแบบแล้ว ลูกค้าต้องแจ้ง
  การใช้แบบโฆษณาเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังห้องรับแบบโดยตรงภายในกำหนดเวลาเช่นเดียวกับการส่งแบบโฆษณาใหม่

 4. กรณีที่สินค้าโฆษณา/ข้อความโฆษณาต้องขออนุญาตจากทางราชการ ผู้สั่งจองโฆษณาจะต้องส่งสำเนา ใบอนุญาตต่าง ๆ ที่ได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่แผนกประสานงานกลาง ฝ่ายขายโฆษณา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ล่วงหน้า 4 วันทำการก่อนวันลงโฆษณา (เพื่อให้สามารถแก้ไข / ตรวจสอบข้อความได้ทันเวลาในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้)หากหนังสือพิมพ์ไทนรัฐต้องรับผิดชอบในความเสียหายแก่บุคคลภายนอก หรือต่อหน่วยงานราชการ อันเนื่องมาจากการลงโฆษณาดังกล่าว ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั้งสิ้น

 5. กรณีที่แบบงานโฆษณาที่ส่งมอบให้แก่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่มีความถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อกำหนด ในกฎหมาย และผู้สั่งโฆษณามิได้ดำเนินการติดต่อ / ติดตามแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงพิมพ์แบบงานโฆษณานั้น ๆ แต่จะลงพิมพ์เฉพาะชื่อสินค้า หรือผู้สั่งจองโฆษณาในพื้นที่โฆษณานั้นแทน โดยผู้สั่งจองโฆษณายังคงต้องรับผิดชอบชำระค่าโฆษณาเต็มจำนวน

ประเภทโฆษณาขนาด
(Col. x Inch)
กว้าง
(cm.)
สูง
(cm.)
Display
(CO & BW)
Fix
(CO)
Fix
(BW)
Classifieds
(BW)
X---24 x 20"76.93250.905
X---24 x 10"76.93225.400
XX--12 x 20"37.56250.905
XX--12 x 10"37.56225.400
XXX-12 x 5"37.56212.700
XX--8 x 15"24.97238.100
X---6 x 20"18.67650.905
X---6 x 10"18.67625.400
XXX-6 x 5"18.67612.700
-X-X6 x 2"18.6764.984
-XXX4 x 5"12.38112.700
---X4 x 4"12.38110.074
---X4 x 3"12.3817.529
---X4 x 2"12.3814.984
---X4 x 1"12.3812.439
--XX2 x 5"6.08512.700
--XX2 x 4"6.08510.074
---X2 x 3"6.0857.529
---X2 x 2"6.0854.984
---X2 x 1"6.0852.439